Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


22.10.2018

Anbefalte tiltak for utjamning av sosiale helseforskjellar

Fagrådet for sosial ulikheit i helse har laga ein rapport der innsatsområde for å utjamne forskjellane blir løfta fram. På område som inntektsfordeling, oppvekst, utdanning, sysselsetting og helsetenester foreslår fagrådet 29 konkrete tiltak.


12.04.2018

Vaksinering mot meslingar av tilsette i helse og omsorgstenestene

For å beskytte sårbare pasientar mot smitte, har Helsedirektoratet har sendt ut ei orientering om vaksinering av tilsette i helse- og omsorgstenestene mot meslingar.


01.03.2018

Folkehelsepolitisk rapport – Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet

Rapporten gir ei samla oversikt over utviklinga på samfunnsområde som innverkar på helse og skilnader i helsetilstand og kva verkemiddel og tiltak som kan bidra ei jamnare fordeling av goder og ressursar.


16.02.2018

Folkehelseprofilar for kommunar og bydelar 2018

Folkehelseprofilane til kommunane har fått fire nye indikatorar i år. Tema for 2018 er alkohol og rusmidlar. Profilen til fylka kjem i mars.


01.02.2018

Planlegg kommunane for ei aldrande befolkning – og korleis gjer dei det?

Innbyggarane i Noreg blir stadig eldre, og stadig fleire av oss blir over 67 år. I nokre kommunar vil personar over 67 år utgjere nærare ein tredjedel av befolkninga i 2030. Dette må kommunane tilpasse sine tilbod til.


27.11.2017

Fylkesmannen følgjer med på smittevern- og helseberedskapsplanar

Fylkesmannen skal følgje med på at kommunane i fylket har oppdaterte smittevernplanar i tråd med kravet i smittevernlova. Smittevernplanen skal sjåast i samanheng med plan for helsemessig og sosial beredskap. Kommunane må planleggje for og vere førebudd på å få hendingar innan smittevern og helseberedskap heile året. 


21.11.2017

Fylkesmannen ber om innspel til oppfølginga av strategien for seksuell helse

På konferansen om seksuell helse diskuterte deltakarane kjærleikens vilkår i samfunnet og behovet for å kvitte seg med diskriminerande gruppetenking. Kva meiner du?


21.09.2017

Snakk om det! Om skam, identitet og mangfald - velkomne til konferanse 13. november 2017

Fylkesmannen i Hordaland inviterer lærarar, helsepersonell, frivillige, barnevernarbeidarar, kulturarbeidarar og alle andre interesserte til konferanse i Bergen  om korleis vi kan betre kunnskapen og kommunikasjonen om seksuell helse.


28.06.2017

Tilskot til styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta i 2017

Elleve av kommunane i fylket har fått tilskot frå Helsedirektoratet til å styrke helsestasjons- og skulehelsetenesta. Tre av dei har også fått midlar frå tilskotsordninga til å styrke skulehelsetenesta i vidaregåande skule.


27.06.2017

Tilråding om praktisk inneklimaarbeid i barnehagar og skular

Alle barn har rett til eit godt inneklima i barnehagen og på skulen. Helsedirektoratet har laga tilrådinga for å bidra til dette.