Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fattigdomsbekjempelse

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Statsforvalteren skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Statsforvalteren skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Statsforvalteren skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Statsforvalteren tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Statsforvalteren og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer

Økonomisk rådgjeving

Økonomisk rådgjeving finn du under eige menypunkt. Der står også møtedatoar for Økonomisk samarbeidsforum i Hordaland.


19.07.2018

Nær fire millionar kroner til utviklingsarbeid i Nav

Arbeids- og velferdsdirektoratet har løyvd 3 860 558 kroner til å dekke lønnsutgifter for å stimulere til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontor i Hordaland.


05.10.2017

Nullvisjon for bustadløyse?

Dagskonferanse i Bergen 17. januar 2018 om tiltak mot bustadløyse og deling av erfaringar frå praksisfeltet.


13.12.2016

Innsats på tvers mot barnefattigdom

– Ingen vel sin eigen barndom. Difor er det ei samfunnsoppgåve og ei offentleg oppgåve å motverke barnefattigdom, seier fylkesmann Lars Sponheim.


02.08.2016

Fylkesmannen er ikkje klageinstans når det gjeld tvungen forvaltning av einskiltpersonar sine folketrygdeytingar

Det hender at einskiltpersonar kontaktar Fylkesmannen for å klage på at Nav har vedtatt tvungen forvaltning av trygdeytingane deira, men då er dei komne til feil adressat.


13.06.2016

Fylkesmannen er ikkje klageinstans for Nav si forvaltning av einskiltpersonar sin økonomi

Når kommunen eller Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentleg forvaltning skjer dette innanfor det privatrettslege området, ettersom dei ikkje har plikt til å tilby slike tenester.


25.05.2016

Nær fire millionar til kommunalt arbeid mot barnefattigdom i 2016

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland har for 2016 løyvd 3 965 837 kroner til ti kommunale tiltak som skal motarbeida barnefattigdom.


27.04.2016

Statstilskot til bustadsosialt arbeid 2016

Tre nye Nav-kontor i Hordaland statstilskot til bustadoppfølging overfor vanskelegstilte barnefamiliar og unge.  Dei tre er: Nav Askøy, Nav Fusa og Nav Ytrebygda.


20.01.2016

Fattigdomsrapporten for 2015

Svakare arbeidsmarknad og høg innvandring fører til at det vert fleire fattige i Noreg.


07.09.2015

Fylkesmannen sin uttale til rapporten ”Et NAV med muligheter”

Fylkesmannen i Hordaland meiner tida er moden for å greie ut om dei sosiale tenestene og kommunale velferdsoppgåvene i Nav bør skiljast frå dei statlege.


01.06.2015

Nær tre millionar kroner til tiltak mot barnefattigdom

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland har for 2015 løyvd 2,8 millionar kroner til åtte kommunale tiltak som skal motarbeida barnefattigdom.