Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


27.12.2018

Nav må vurdere barns beste

Fylkesmannen skal sjå til at Nav har vurdert barnas behov når vi behandlar klagar på sosialhjelpsvedtak, og den som har klaga forsørgjer barn. Dersom Nav ikkje har kartlagd barnas behov, vil vi be Nav gjere dette før vi behandlar klagen.


14.12.2018

Mann fekk ikkje forsvarleg behandling og døydde

Fylkesmannen i Hordaland har hatt tilsyn med Haukeland universitetssjukehus etter at ein mann med hjartesjukdom døydde medan han venta på behandling i akuttmottaket. Det var mange alvorleg sjuke pasientar som kravde behandling på same tid og det var ikkje nok legar og sjukepleiarar til å ta seg av alle. Mannen blei liggjande utan tilsyn.


14.12.2018

Sjølvstendig næringsdrivande kan ha rett på sosialstønad

Nav kan ikkje krevje at ein sosialhjelpssøkjar skal komme i skattegjeld eller liknande ved å bli vist til å nytte midlar frå firmaet/selskapet sin konto til dekning av livsopphald.


07.12.2018

Teikn til organsvikt ved blodforgifting blei ikkje tatt på alvor

Ein mann som var operert døde etter at han fekk blodforgifting på grunn av infeksjon i operasjonssåret. Han starta med antibiotika på Førde sjukehus og blei flytta til Haukeland Universitetssjukehus for vidare behandling. Verken helsepersonellet i Førde eller Bergen forstod kor alvorleg sjuk han var. Begynnande organsvikt blei ikkje fanga opp. Han fekk ikkje forsvarleg behandling.


29.11.2018

Vi undersøker alvorlege hendingar på staden

Hendingar i sjukehusa som får eit alvorleg og uventa utfall skal straks varslast til Statens helsetilsyn. Dei fleste sakene blir sendt vidare til fylkesmannen for undersøking. Vi reiser oftare enn før ut til sjukehusa og gjennomfører tilsynet der hendinga skjedde. Vi har god erfaring med denne måten å gå fram på. Leiarar og helsepersonell gir og gode tilbakemeldingar på dette. Sakene blir betre opplyst og raskare konkludert.


16.11.2018

Kan Nav avslå sosialstønad til dei som har ubrukt kreditt?

Dei som søkjer sosialstønad skal i utgangspunktet bruke alle tilgjengelege midlar før dei kan få stønad, men Nav kan ikkje krevje at dei skal bruke kreditt.


09.11.2018

Næraste pårørande til vaksne har som hovudregel ikkje klagerett på avgjerder om helse- og omsorgstenester

Helse- og omsorgsdepartementet har avklart at næraste pårørande ikkje har klagerett på vegne av vaksne som manglar samtykkekompetanse. For dei som manglar samtykkekompetanse må det oppnemnast verje, dersom vedkommande sjølv ikkje kan gi gyldig fullmakt.


08.11.2018

Bergen kommune har ikkje følgd godt nok med

Dette er konklusjonen i tilsynet med kommunen si oppfølging av krisesentertilbodet.


31.10.2018

Jodtablettar ved atomulukker

Frå 1. november vil reseptfrie jodtablettar vere til sals på norske apotek. Myndigheitene anbefalar at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande born kjøper tablettar for heimelagring.


26.10.2018

Lang ventetid for tildelt langtidsplass på sjukeheim

15. august 2018 ventar 218 personar i Hordaland på sjukeheimsplassen dei har fått innvilga. Fylkesmannen viser til innbyggarane sine rettar, og forventar at alle kommunar har tilstrekkeleg kapasitet til å møte innbyggarane sine behov.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel