Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Ny trossamfunnslov stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer og gir utbetaling av ett offentlig tilskudd (ett statstilskudd i stedet for statlig og kommunalt tilskudd). Alle nye tros- og livssynssamfunn må også registrere seg før de kan motta tilskudd. 

Tros- og livssynssamfunn skal bruke en ny digital løsning til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigslere m.m. Alle tros- og livssynssamfunn må ha en godkjent tilgang for å kunne bruke løsningen. En person som representerer samfunnet, søker om tilgang. 16. april 2021 kl. 24 er utsatt og endelig frist for å kreve tilskudd. For å få fremmet krav om tilskudd i år, må alle tros- og livssynssamfunn ha søkt og fått godkjent den første rolletilgangen før fristen.

For samfunn som er registrert og/eller har mottatt tilskudd, gjelder overgangsreglene i den nye loven. Disse samfunnene anses registrert i to år, fra og med 1. januar 2021. De vil kunne få tilskudd i overgangsperioden hvis de har minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Godkjente forstandere og seremoniledere kan opptre som vigslere etter ekteskapsloven, når tros- eller livssynssamfunnene har vigselsmyndighet. 

Tidligere behandlet alle embetene saker om registrering og tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Fra og med januar 2021 behandler kun to instanser disse sakene. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler i hovedsak alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken. Samfunnene med adresse utenfor Oslo og Viken hører inn under Statsforvalteren i Agder.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen i brukerveiledningen for tros- og livssynssamfunn.

Vis mer


23.01.2018

Krav om statstilskot til trus- og livssynssamfunn for 2018

Fylkesmannen handsamar krav om statstilskot frå registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn med hovudsete i Hordaland. Fristen er 1. mars.


19.01.2017

Krav om statstilskot til trus- og livssynssamfunn for 2017

Fylkesmannen handsamar krav om statstilskot frå registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn med hovudsete i Hordaland. Fristen er 1. mars.


29.11.2016

Statstilskot til trus- og livssynssamfunn i Hordaland i 2016

Det er utbetalt 6 973 800,- kroner i statstilskot til trus- og livssynssamfunn i Hordaland for 2016. Beløpet er fordelt på  14 775 medlemmar i 53 registrerte og 8 uregistrerte trussamfunn.


28.01.2016

Krav om statstilskot til trus- og livssynssamfunn for 2016

Fylkesmannen handsamar krav om statstilskot frå registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn med hovudsete i Hordaland. Fristen er 10. mars.


22.10.2015

Statstilskot til trus- og livssynssamfunn i Hordaland i 2015

Det er utbetalt 6 873 498,- kroner i tilskot for 2015 til trus- og livssynssamfunn i Hordaland. Beløpet er fordelt på  14 143 medlemmar. Dette er ein auke på heile 945 medlemmar frå i fjor.


05.02.2015

Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2015

Frist for innsending av krav om statstilskot for 2015 er 13. mars 2015.

Frist for innsending av rekneskap og årsrapport for 2014 er 10. april 2015.


17.12.2014

Statstilskot til trus- og livssynssamfunn i Hordaland i 2014

Det er utbetalt 5 934 433,- kroner i tilskot for 2014 til trus- og livssynssamfunn i Hordaland. Beløpet er fordelt på 13 198 medlemmar. Dette er ein auke på 187 medlemmar frå i fjor.


03.02.2014

Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2014

Frist for innsending av krav om statstilskot for 2014 er 10. mars 2014.
Frist for innsending av rekneskap og årsrapport for 2013 er 4. april 2014.


15.11.2013

Oversikt over statstilskot til trus- og livssynssamfunn i Hordaland

Det vart utbetalt 5 490 642,- kroner i tilskot for 2013 til tru- og livssynssamfunn i Hordaland. Beløpet er fordelt på 13 011 medlemmar.


08.02.2013

Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2013

Frist for å sende inn krav om statlege og kommunale tilskot er 20. mars 2013.


Kontaktpersoner

Driftsmelding

Normal drift.

Kontaktinformasjon kan oppdateres og bekreftes, og krav om tilskudd kan sendes inn.

Saksbehandlingen utføres fortløpende. Stort antall saker gjør at noe saksbehandlingstid må påregnes.
Merk dette: Den som har søkt om rolletilgang, må selv logge inn i løsningen for å sjekke om søknaden er godkjent av Statsforvalteren.

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?