Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Askespredning

Oppdatert 21.12.2022

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Statsforvalteren om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er ikke mulighet for å få navn og data på et gravminne dersom du velger askespredning. Det er heller ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden. 

Sted for askespredning

  • Ved spredning i sjøen er det ikke krav om at det skal skje på åpent hav. Askespredning kan tillates også i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann, men området må ha et øde preg. Dersom det er mye fritidstrafikk i området eller det er strender eller mye bebyggelse, vil du normalt ikke få tillatelse. 
  • Når det gjelder spredning på land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som vektlegges. Askepredning blir tillatt i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp. 

Slik søker du

Bruk gjerne vårt digitale skjema. Skjemaet er en sikker løsning og krever derfor innlogging via ID-porten. Søknaden behandles av Statsforvalteren i fylket der du ønsker asken spredt.

Du kan selvsagt også søke i form av et vanlig brev. Da sender du søknaden til Statsforvalteren i det fylket der du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år. 

Privat gravplass

Det kan bare gis tillatelse til privat gravplass hvis det er særskilt offentlig interesse knyttet til gravstedet, for eksempel hvis gravstedet blir lagt i tilknytning til en institusjon som er etablert med bakgrunn i avdødes liv og virke innen kunstnerisk, vitenskapelig eller annen virksomhet.

Vis mer


Publisert 05.01.2017

Oskespreiing i 2016

I 2015 har Fylkesmannen i Hordaland handsama 137 søknader om oskespreiing. Dette er 29 fleire søknadar enn i 2015.


Publisert 08.02.2016

Oskespreiing i 2015

I 2015 har Fylkesmannen i Hordaland handsama 108 søknader om oskespreiing. Dette er fire færre søknadar enn i 2014.


Publisert 20.01.2015

Oskespreiing i 2014

I 2014 handsama Fylkesmannen i Hordaland 112 søknadar om oskespreiing. Dette er ein liten nedgang frå året før.


Publisert 25.06.2014

Dobling av talet på oskespreiingsaker

Frå 2012 til 2013 vart talet på søknader om oskespreiing i Hordaland dobla.


Publisert 11.04.2013

Aukande interesse for oskespreiing

På ti år er det årlege talet på oskespreiingar i Hordaland meir enn firedobla. Folks interesse for denne formen for gravferd synest å vere stadig aukande.


Publisert 27.11.2012

Søknadsskjema oskespreiing

Her finn du nærare informasjon om regelverket knytt til oskespreiing og søknadsskjema for dette.