Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


Publisert 12.09.2018

Bruk av tvang mot elevar med utviklingshemming i skuletida

Det er no avklart at tiltak etter kapittel 9, for elevar med diagnose utviklingshemming, også kan gjennomførast i skuletida.


Publisert 16.08.2017

Læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid er fastsett

Læreplanen gjeld frå august 2017 for elevar i vidaregåande opplæring, privatistar og deltakarar i vidaregåande opplæring spesielt organisert for vaksne. 


Publisert 07.07.2017

Nytt til skulestart 2017

Utdanningsdirektoratet har lagt ut oversikt over kva som er nytt i grunnskulen og vidaregåande opplæring til skulestart. Sidene bli oppdaterte etter kvart som det kjem noko nytt.


Publisert 05.07.2017

Fylkesmannen inviterer til fagdag om standpunktvurdering for vidaregåande skular i fylket

Tema for dagen vil vere regelverket om fastsetting av standpunktkarakterar. Det vil bli innlegg frå både Fylkesmannen og skular i fylket, samt praktisk arbeid i grupper.


Publisert 05.07.2017

Ny rettleiar om organisering av elevane

Kunnskapsdepartementet har hatt ein rettsleg gjennomgang av reglane i opplæringslova § 8-2 om organisering av elevane i klassar eller basisgrupper


Publisert 05.07.2017

Fritak frå vurdering med karakter i framandspråk

Elevar kan søkje Fylkesmannen om dispensasjon frå kravet om vurdering med karakter i framandspråk.


Publisert 21.10.2016

Bli med på NM i skulelunsj

21. november inviterer Helsedirektoratet ungdomsskuleelevane til å konkurrere om å lage den beste lunsjopplevinga i landet.


Publisert 15.08.2016

Fellessensuren våren 2018

Her er datoane for fellessensuren for våren 2018.


Publisert 15.08.2016

Datoar for eksamen og sensur i vidaregåande opplæring våren 2017

Utdanningsdirektoratet har fastsett tidsplanen for skriftleg eksamen i vidaregåande opplæring i 2017. Fylkesmannen har sett fredag 16. juni som dato for fellessensur av fag som blir sensurerte i Bergen.


Publisert 12.08.2016

Datoar for skriftleg eksamen i grunnskulen 2017

Utdanningsdirektoratet har fastsett tidsplanen for skriftleg eksamen i grunnskulen 2017. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen sett onsdag 14. juni som dato for fellessensur i Hordaland.