Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


20.11.2018

Ny rettleiar for skulegudstenester

Kunnskapsdepartementet har utarbeidd ein ny rettleiar for skulegudstenester.


28.09.2018

Påmelding til etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa 8. og 9. november

Grunna tekniske problem med påmeldingsskjemaet må vi be dei som har meldt seg på kurset om å melde seg på på nytt.


20.09.2018

Rett til skulegang for elevar under barnevernet si omsorg

Barn som bur i barnevernsinstitusjon, fosterheim og i beredskapsheim må sikrast skulegang.


12.09.2018

Bruk av tvang mot elevar med utviklingshemming i skuletida

Det er no avklart at tiltak etter kapittel 9, for elevar med diagnose utviklingshemming, også kan gjennomførast i skuletida.


08.08.2018

Nytt til skule- og barnehagestart 2018

Utdanningsdirektoratet har laga ei oversikt over kva som er nytt til skule- og barnehagestart i 2018.  


07.08.2018

Tilskot til bemanningsnorm i barnehage

For å betre finansieringa av bemanningsnorma, blei det i revidert nasjonalbudsjett vedteke eit øyremerka tilskot på 100 millionar kroner for 2018 og dei to komande budsjettåra.


19.06.2018

Ny bemanningsnorm og ny pedagognorm for barnehagar

Stortinget har vedteke ny bemanningsnorm og ny pedagognorm for barnehagar. Bemanningsnorma gjeld frå 1. august 2018, men barnehagane får eit år på seg til å oppfylle minimumskravet. Pedagognorma trer i kraft frå hausten.


05.06.2018

Utdanningsdirektoratet tar over tilskot til leirskuleopplæring

Kommunane vil i løpet av våren få ein førespurnad frå Utdanningsdirektoratet om leirskuledeltakinga er gjennomført likt det som blei registrert i GSI.


28.05.2018

Nasjonal kartlegging av seksualitetsundervisninga

Som ein del av oppfølginga av "Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017 - 2022" har Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet sendt ut ei kartleggingsundersøking til alle skulane i landet.


22.05.2018

Hordaland fylkeskommune. Vidaregåande opplæring for vaksne

Fylkesmannen har ført tilsyn med Hordaland fylkeskommune og vaksenopplæringssenteret ved Sotra vidaregåande skule. Tema var vidaregåande opplæring for vaksne. Fylkesmannen fann brot på opplæringslova.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel