Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barneloven

Barneloven gjelder for barn og unge under 18 år, og regulerer foreldrenes plikter overfor barna – og barnas rettigheter overfor foreldrene. Barneloven har blant annet bestemmelser om fastsetting av farskap, foreldreansvar og daglig omsorg, gjensidig samværsrett for barn og foreldre og foreldrenes plikt til å forsørge barna sine.

Flere av bestemmelsene regulerer rettigheter og plikter når foreldrene ikke bor sammen, for eksempel hvis de er separert eller skilt. Ved samlivsbrudd kan foreldrene selv gjøre avtaler om foreldreansvar, fast bosted, samvær og reisekostnader ved samvær. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan hver av dem reise sak for domstolen for å få avgjort spørsmålet. Før det reises sak for domstolen, må foreldrene møte til mekling. Familievernkontorene kan svare på spørsmål knyttet til mekling.

Økonomiske forhold mellom foreldre

Det økonomiske forholdet mellom foreldrene er i utgangspunktet et privatrettslig forhold. Ved beregning av reisekostnader ved samvær er hovedregelen at kostnadene skal fordeles etter størrelsen på inntektene dersom foreldrene ikke blir enige om en annen fordeling. Statsforvalteren kan avgjøre fordelingen av reisekostnader hvis en annen fordeling enn hovedregelen er rimelig. Dette kan for eksempel være store inntektsforskjeller mellom foreldrene samtidig som reisekostnadene er høye.

Statsforvalteren kan gjøre avtaler bindende

Statsforvalteren kan gjøre en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted, samvær og reisekostnader juridisk bindende (gi den tvangskraft). Begge foreldrene må være enige om administrativ behandling hos Statsforvalteren. Dersom det gjelder reisekostnader i forbindelse med samvær, og barnet er over 15 år, kan Statsforvalteren behandle saken selv om bare én av foreldrene ønsker det. Foreldrene kan også bringe saken inn for domstolen.

Foreldre som ikke har foreldreansvar, har etter barneloven likevel rett til opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og omsorgstjenesten og politiet. Statsforvalteren er klageinstans ved avslag på krav om slike opplysninger.

Vis mer


05.01.2018

Endringar i barnelova om foreldreansvar skal fremja likestilt foreldreskap

Endringane trådde i kraft 1. januar 2018, og gjeld innhaldet i foreldreansvaret og foreldre sin rett til opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og sosialvesen og politi.


29.09.2014

Rettleiar om forholdet mellom barnevernlova og barnelova

Kva skal barnevernstenesta gjere når dei møter familiar der konflikt mellom foreldra kan gå ut over omsorga for barnet?


18.09.2014

Korleis møte barn og unge i kriser

Barn og unge kan oppleve ulike kriser som er vanskelege å takle åleine, til dømes dødsfall, samlivsbrot, familievald, akutt omsorgsovertaking og alvorlege ulukker. Her har vi samla nokre tilrådingar frå Senter for Krisepsykologi som kan vere til god hjelp.


17.03.2014

Reisekostnader ved samver

Born som har foreldre som bur langt frå kvarandre må ut å reise for å ha samver. Reisekostnadene skal fordelast mellom foreldra etter storleiken på inntektene deira.


28.01.2014

Tilsette i barnevernet treng ikkje lengre samtykke frå Fylkesmannen for å vitna i barnefordelingssaker

Frå 1. januar i år kan barnevernstenesta, uhindra av teieplikt, gi opplysningar til domstolen i saker som gjeld foreldreansvar, kvar barnet skal bu og samvær.