Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruksavdelingas publikasjoner

Nedenfor finner du en oversikt over landbruksavdelingas rapporter samt en rekke publikasjoner som avdelinga står bak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2012

De fleste rapporter kan lastes ned direkte fra siden. Eldre rapporter som ikke er lagt ut her, kan bestilles i papirformat (send bestilling via e-post her). 

Hedmarksskogbruket i tall fra 1982 til i dag finner du samlet her.

Fylkesmannens samlede rapportserie finner du her.

Nr/år

Forfatter(e) og navn på rapporten

 2018  
  Ruralis & Rådhuset Vingelen: Trender i norsk landbruk 2018 - Hedmark og Oppland. Oppdragsrapport for Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland
  Hegrenes, A. og Urset, V.: Strategiar i mjølke- og kjøttproduksjonen. Oppdragsrapport. NIBIO. Vol. 4, Nr. 18, 2018
 1/18 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2017 og skogstatistikk 2017
 2017  
 

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024

The Bioeconomy Strategy for the Inland Region 2017-2024 (engelsk versjon)

   Jordbruk i Hedmark - produksjon, verdiskaping, sysselsetting... Brosjyre 4 sider.
   Skogbruk i Hedmark - produksjon, verdiskaping, sysselsetting... Brosjyre 4 sider.
  Lerfald, M., Knutsen, H. m.fl. ØF-rapport 09/2016: Verdiskapning i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark (oppdragsrapport for FMHE og HFK)
 1/17 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2016 og skogstatistikk 2016
 2016  
  Rekdal, Yngve og Angeloff, Michael: Beiteressursar i Hedmark, ressursgrunnlag i utmark og areal av innmarksbeite i kommunar og fylke. Oppdragsrapport NIBIO. Vol. 2, Nr 59, 2016 
  Tomter, Stein M og Eriksen, Rune: Analyse av skogressursene i Hedmark. Oppdragsrapport NIBIO. Rapport 2/53/2016
  Tomter, Stein M og Eriksen, Rune: Statistikk over skogforhold og -ressurser i Hedmark. Landsskogtakseringen 2010-2014. Rapport 1/47/2015, NIBIO
 4/16  Holaker, T, Uthushagen, T. et al. Tilstandsregistrering skogsbilveger i Hedmark ‐ 2015
 2/16 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2015 og skogstatistikk 2015
 2015  
  Nygård, P. H., Nyeggen, H. & Støtvig, S.Vrifuru i Hedmark. Oppdragsrapport fra Skog og landskap, 01/2015
 1/15 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2014 og skogstatistikk 2014
 2014  
 2/14 Haug, F. (red.) m.fl.: Elgbeite på gran. Taksering i Stange og Våler kommuner 2013. Se også egen kortversjon/folder.
 1/14 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2013 og skogstatistikk 2013
2013  
  Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark 2013-2016 (RBU) (hele dokumentet, 6 Mb)
  - Regionalt næringsprogram for landbruket i Hedmark 2013-2016 (RNP)
  Regionalt miljøprogram for jordbruket i Hedmark 2013-2016 (RMP)
  Regionalt skog- og klimaprogram for Hedmark 2013-2016 (RSK)
1/13  Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2012 og skogstatistikk 2012
2012  
  Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016
  NILF-rapport 2012-2: Verdiskapning i landbruk og landbruksbasert virksomhet (oppdragsrapport for FMHE)
1/12 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2011 og skogstatistikk 2011
2011  
2/11 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2010 og skogstatistikk 2010
1/11  Kartlegging av skadeomfang forårsaket av barkbiller høsten 2010
2010  
1/10 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2009 og skogstatistikk 2009
  Skjøtsel av kantvegetasjon langs vassdrag (brosjyre 4 s.) 
2009  
  Landbruksfylket Hedmark - jordbruk (brosjyre 12 s.)
  Landbruksfylket Hedmark - skogbruk (brosjyre 12 s.)
  Agriculture & Forestry in Hedmark County, Norway - agriculture (brochure 12 p.)
  Agriculture & Forestry in Hedmark County, Norway - forestry (brochure 12 p.)
3/09 Nøkleby, M.: Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015
2/09 Nøkleby, M., Smedstad, H.: Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008
1/09 Skyrud, R.E., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2008 og skogstatistikk 2008
2008  
  Eiliv Sandberg: Grønn varme fra Hedmarkskogen. Sluttrapport 2003-2008 med analyse 
4/08 Bryhn, K.Ø., Nøkleby, M., Hagen, L.M.: Regionalt miljøprogram for jordbruket i Hedmark 2009-2012 
3/08 Bryhn, K.Ø., Nøkleby, M., Hagen, L.M.: Evaluering av Regionalt miljøprogram for jordbruket i Hedmark 2004-2007 
2/08 Larsen, B.H., Fjeldstad, H.: Kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007
1/08 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2007 og skogstatistikk 2007
2007  
  Kåre Hobbelstad: MULIGHETENE FOR SKOGBRUKET I HEDMARK OG OPPLAND, Oppdragsrapport Skog og landskap 19/2007
  Kåre Hobbelstad: RESSURSSITUASJONEN I HEDMARK OG OPPLAND, Oppdragsrapport Skog og landskap 13/2007
2/07 Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2006 og skogstatistikk 2006
1/07 Nøkleby, M.: Ta Hedmark i bruk! 2007-2009
2006  
1/06  Kringlebotn, T., Haget, D. m.fl.: Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2005 og skogstatistikk 2005
2005  
  Fremgården, T.: Strategiplan for jordbruket i Hedmark
7/05 Kaafjeld, G.: Glimt fra skogbrannvernet i Hedmark på 1900-tallet
6/05 Nøkleby, M.: Mat og kulturlandskap 2005
5/05 Fremgården, T.: Strategiplan for jordbruk i Hedmark. Innspill fra Sør-Østerdal
4/05 Fremgården, T.: Strategiplan for jordbruk i Hedmark. Innspill fra Glåmdal 
3/05 Skoglund, J.: Skogavgiftsregnskapet 2004 - Regnskap og statistikk
2/05 Fremgården, T.: Strategiplan for jordbruket i Hedmark. Innspill fra Nord-Østerdal
1/05 Ruud, T.M.: Trebedrifter i Hemark
  Tap av sau på beite Hedmark fylkes 1971-1994
2004  
1/04 Skoglund, J.: Skogavgiftsregnskapet 2003 - Regnskap og statistikk
2/04 Sandtrøen, M.: Skog- og trefylket Hedmark. Strategi for en aktiv og bærekraftig bruk av skogressursene
3/04 Vedum, T.V., Bryhn, K.Ø. m. fl.: Dammer i kulturlandskapet - til glede og nytte for alle. Veileder for miljøtiltak.
4/04 Nøkleby, M.: Miljørapport..
5/04 Hofstad, H.: Jordbruksstatistikk 2003
6/04 Nøkleby, M.: Strategier for landbruksbasert næringsutvikling 2005-2008 
2003  
1/03 Skoglund, J.:Skogavgiftsregnskapet 2002 - Regnskap og statistikk
2/03  Haget, D.: Resultatkontroll foryngelse - etterkontroll
3/03 Utgår, se 3/04 
4/03 Hofstad, H.: Årsmelding 2002
5/03 Bjaanes, H.: Forvaltning av skogressursene i Hedmark 
6/03 Hagen; Aa.:Økt bruk av trevirke i Hedmark. Del 1: Håndverksmessig og industriell bruk 
7/03 Sandberg, E.: Økt bruk av trevirke i Hedmark. Del 2: Bioenergi 
8/03 Pedersen, I.: Framtidige transportløsninger fra skogbruket i Hedmark 
9/03 Bjaanes, H.: Furuas knopp- og greintørkesopp (gremmeniella abietina) skader og mottiltak i Hedmark 2001- 2003
2002  
1/02 Gram, T.: Skoggrøfring i Hedmark på 1900-tallet
  Tall fra Hedmarksjordbruket i år 2001
  Skogavgiftsregnskapet - Regnskap og statistikk 2001
2001  
  Skogavgiftsregnskapet - Regnskap og statistikk 2000
  Furuas knopp- og greintørkesopp. Vurdering av skadeklasser for enkelttrær og anbefalte tiltak (brosjyre 4 s.)
2000  
  Skogavgiftsregnskapet - Regnskap og statistikk fra 1982 til i dag er samlet her
 1995  
  Bjaanes, H., Holaker, T. m.fl.: Kvalitetsskogskjøtsel (Forklaringer og kommentarer til brosjyren) 6 Mb
  Bjaanes, H., Holaker, T. m.fl.: Kvalitetsskogskjøtsel (brosjyre), 9,5 Mb
  Puschmann, OskarLandskapet i Stange Vestbygd. En presentasjon av områdets visuelle kvaliteter gjennom landskapskartlegging etter DMK-metoden. 22 Mb