Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn  fra Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med mange ulike tjenester. Tilsyn er kontroll med om lov- og forskriftskrav blir fulgt. Vi fører tilsyn med mange ulike kommunale tjenester, men også med private virksomheter, og statlige foretak og institusjoner. Kontrollen med økonomiske virkemidler (f.eks. i landbruket) er også en form for tilsyn med om myndighetskravene blir fulgt.

Ved tilsynet må man derfor på en pålitelig måte finne fram til de faktiske forhold, og deretter vurdere dette mot de kravene som foreligger. Dersom det finnes avvik fra foreliggende krav, må det føre til at virksomheten/kommunen endrer praksis og bringer den i samsvar med regelverket.

Tilsyn kan gjennomføres som systemrevisjon (en form for kvalitetsrevisjon) med fokus på hvordan kommunen eller virksomheten selv styrer slik at myndighetskravene ivaretas. Det kan også gjennomføres som stikkprøvetilsyn, der man på en enklere måte ser om de aktuelle krav er oppfylt. Tilsynssaker kan også basere seg på konkrete hendelser eller klager, der man i ettertid vurderer om hendelser er håndtert i samsvar med krav i lov eller forskrift.

Fylkesmannen er underlagt flere ulike sentrale myndigheter som fastlegger hvordan tilsynet skal gjennomføres, og metodikken er derfor ikke helt lik på de forskjellige områdene. I kommuneloven er fylkesmannen tillagt et ansvar for å samordne statlig tilsyn med kommunesektoren, og skal gjennom dette bidra til at tilsynet framstår mest mulig enhetlig.

Du kan gjøre avgrensninger og sortere tilsynene på tema ved å bruke sorteringslenkene til høyre. Tilsynsrapporter for temaene barnevern, sosiale tjenester i nav og helse- og omsorgstjenester finner du på denne siden hos Helsetilsynet.

Gjennom lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift av 8. august 2011 om kommunal beredskapsplikt gjennomføres tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene. Tilsynet gjennomføres på bakgrunn av dette som systemrevisjon.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
Dato Arrangement