Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kvotejakt, lisensfelling og skadefelling

I Hedmark foregår det årlig kvotejakt på gaupe og lisensfelling på jerv, bjørn og ulv, så langt bestandstatus tillater dette. Ved skade på husdyr, tamrein eller annen eiendom kan betinget skadefelling også bli iverksatt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.11.2012

Gaupe: Reguleres gjennom kvotejakt, dette er det eneste rovdyret som reguleres gjennom kvotejakt. Hva er kvotejakt: ordinær jakt på et bestemt antall individer (med hjemmel i viltloven § 9, jf. naturmangfoldloven § 16).

Jerv, bjørn og ulv: Reguleres gjennom lisensfelling. Målet med fellingen er å redusere skade på bufe og tamrein. Bestandene må være store nok til at det er forsvarlig å regulere bestanden gjennom lisensfelling. Hva er lisensfelling: Felling av et bestemt antall individer av en viltart (med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd b) og c). Det er krav om lisens gjennom Jegerregisteret for å delta i denne typen jakt).

Betinget skadefelling: Felling av enkeltindivider av rovvilt for å stanse eller forhindre skader på husdyr, tamrein eller annen eiendom (med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd b). Betinget skadefelling omhandler ikke regulering av bestander.

Hvem gjør og bestemmer hva:

 • Det er den regionale rovviltnemnda i region 5 som fastsetter kvoter for de rovviltartene som har oppnådd bestandsmålet.
 • For arter hvor bestandsmålet ikke er nådd, er det Miljødirektoratet som fastsetter kvoter.
 • Fylkesmannen administrerer jakt og felling.
 • Under kvotejakt og lisensfelling plikter jegeren selv å holde seg oppdatert på gjenværende kvote. Dette kan sjekkes ved å ringe kvotetelefonen:
  Bjørn: 948 00 525
  Gaupe: 948 00 525
  Jerv: 911 07 485
  Ulv: 954 52 101
 • Jeger plikter å registrere seg for SMS-varsling for kvote- og lisensjakt. Registrer deg her.
 • Ved påskutt rovvilt plikter jegeren umiddelbart å gi melding om dette til Fylkesmannens vakttelefon: 970 29 840.

Alle vedtak om kvoter eller tillatelser til felling/jakt legges fortløpende ut på miljøvedtaksregisteret.

Jakt og fellingsperioder:

a) gaupe: 1. feburar - 31. mars
b) jerv: 10. september - 15. februar
c) bjørn: 21. august - 15. oktober
d) ulv: 1. oktober - 31. mars


Publisert 18.12.2018

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2019

Klima- og miljødepartementet (KLD) har den 17. desember 2018 vedtatt at Slettåsflokken kan felles på lisensfelling. Kvoten er på 3 dyr, men dersom det viser seg at det er flere enn 3 dyr i flokken, kan departementet utvide kvoten.


Publisert 17.12.2018

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019

Rovviltnemnda i region 5 har i møte den 14. desember fattet vedtak om en utvidelse av kvoten for lisensfelling av jerv. Kvoten ble økt med 6 dyr.


Publisert 27.09.2018

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2018-2019 utenfor ulvesona

Mandag 1. oktober starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt nemndenes vedtak i saken. Det er fastsatt en kvote på 12 dyr. 


Publisert 12.09.2018

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2018-2019

Klima- og miljødepartementet fattet den 12. september endelig avgjørelse i klagesak om lisensfelling av jerv. Kvoten ble fastsatt til 16 dyr, og fellingsområdet ble redusert. 


Publisert 20.08.2018

Lisensfelling av bjørn i Hedmark 2018

Klima- og miljødepartementet fattet den 11. juli vedtak i klagesak om lisensfelling av bjørn i Hedmark. Tre bjørner kan felles i perioden 21. august til 15. oktober.


Publisert 10.01.2018

Ingen kvotejakt på gaupe i Hedmark i år

Etter tilråding fra rovviltnemnda har Miljødirektoratet meddelt at de ikke vil fatte vedtak om kvotejakt i Hedmark i 2018.


Publisert 15.12.2017

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2017-2018

Klima- og miljødepartementet (KLD) fattet den 1. desember to ulike vedtak om lisenfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2017-2018. Det åpnes for felling av to revirhevdende flokker, og felling av inntil 12 dyr utenfor området for etablerte revir.


Publisert 21.11.2017

Midlertidig stopp i lisensfelling av ulv i Hedmark og Akershus

Oslo tingrett ga den 21. november WWF medhold i kravet om at den pågående lisensjakta på ulv i Hedmark og Akershus skal stanses midlertidig, i påvente av kommende rettssak.


Publisert 27.09.2017

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2017-2018 utenfor etablerte revirer

Klima og miljødepartementet (KLD)  fattet den 25. september vedtak i klagesak om lisensfelling av ulv utenfor etablerte revirer i Akershus og Hedmark 2017-2018. Departmentet opprettholdt nemndenes vedtak om en kvote på 12 dyr.


Publisert 08.09.2017

Lisensfelling av jerv i Hedmark 2017-2018

Klima- og miljødepartementet fattet den 8. september vedtak i klagesak om lisensfelling av jerv i Hedmark 2017-2018. Departementet opprettholdt nemndas vedtak i saken. Til sammen 14 jerver kan felles.


Diverse rovviltinfo

SMS-varsling for kvote og lisensfelling

Registrer deg her for å motta Fylkesmannens SMS-varsling og bli oppdatert om status om kvoter m.m. under pågående kvotejakt og lisensfelling. Les mer om tjenesten her

Fylkesmannens vakttelefon

På Fylkesmannens vakttelefon for rovviltsaker - 970 29 840 - kan man ta kontakt f.eks. ved en skadesituasjon på husdyr/tamrein, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Rovviltnemnda i Hedmark

På rovviltnemnda sine hjemmesider kan du bl.a. finne forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark, saksframlegg og vedtak.