Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Erstatning/forebyggende og konfliktdempende tiltak

I tilfeller der tap av husdyr eller tamrein skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, har dyreier en lovfestet rett til full erstatning. Privatpersoner, organisasjoner og kommuner kan søke om støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) i forbindelse med skade av rovvilt på husdyr og tamrein.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.11.2012

Erstatning for tamrein og husdyr:

Formålet med ordningene er å erstatte det tap og de følgekostnader som påføres dyreeier når rovdyr skader eller dreper tamrein eller husdyr.

Det er også et mål om at dette kombinert med gode driftsmessige forhold og solid bestandsoversikter fra Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt (Rovdata) gir grunnlag til å iverksette riktige tiltak for å redusere tapene gjennom reindriftsåret og beitesesongen.

Vilkår for erstatningsutbetaling finner du i Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt (§§ 4 og 5) og i Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt (§§ 4 og 5), se relaterte lenker.

Frist for søknad er 1. november for sau og 1. april for tamrein. Søknadsfristen må overholdes og det er søkers selvstendige ansvar å søke innen fristen. Søknad leveres elektronisk søknadssenter. Unntaket er søknader som gjelder tap av storfe eller hund. Her kan søknad leveres per post eller på e-post til Fylkesmannens postmottak.

Ta kontakt med kommunen eller ev. Fylkesmannens saksbehandlere hvis du får problemer underveis i innleveringen av den elektroniske søknadene.

Det skjer også at hunder, jakthunder spesielt, blir tatt av rovvilt, og da er det som regel revirhevdende ulv som står bak skadene (les mer om erstatning for hund her).

Forebyggende og konfliktdempende tiltak:

Formålet med ordningen er todelt, vi skiller mellom forebyggende tiltak og konfliktdempende tiltak.

Forebyggende tiltak: iverksette tiltak som effektivt begrenser de skader som rovvilt kan forårsake på tamrein og husdyr.

Konfliktdempende tiltak: har som mål å begrense den ulempe som påføres lokalsamfunnet og andre grupper. Målgruppen for slike tiltak er foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn, samt lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Hvilke tiltak kan du søke om midler til? Dette finner du i Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (kapittel 2, §§ 5 - 7), se lenkesamling. I tillegg har rovviltnemnda i region 5 utarbeidet retningslinjer og prioriteringer for hvordan midlene skal fordeles i Hedmark. Dette er nærmere beskrevet i forvaltningsplanen.

Frist for søknad er 15. januar i Hedmark fylke, og søknaden skal sendes igjennom elektronisk søknadssenter.