Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Annet rovviltstoff

Stortinget har bestemt at vi i Norge skal sikre overlevelsen til de fire store rovdyrene samt kongeørn og deres leveområder i den norske naturen. Dette skal vi gjøre ved å opprettholde bestandene og herunder årlige ungekull av gaupe, jerv, bjørn og ulv.

I "Norsk rødliste for arter 2015" er gaupe, jerv, bjørn og ulv listet opp i risikolisten for arter som er i fare for å dø ut. Gaupe, jerv og bjørn vurderes som sterkt truet (EN) og ulven er kritisk truet (CR). Gjennom en rekke lovverk (f.eks naturmangfoldloven) og internasjonale avtaler (f.eks bern konvensjonen) er vi forpliktet til å ta ansvar for disse artene i den norske naturen.

Det ble bestemt av stortinget at vi i Norge skulle ha 65 årlige ungekull av gaupe, 39 årlige ungekull av jerv, 13 årlige ungekull av brunbjørn og 4-6 årlige ungekull av ulv, hvorav minst 3 skal være helnorske. Kongeørnbestanden skal opprettholdes på et nivå mellom 850 til 1200 hekkende par.

Disse ungekullene eller ynglingene som de også kalles er fordelt over vårt langstrakte land. For region 5 Hedmark er fordelingen slik: 
Bjørn: 3 årlige ungekull
Jerv: 5 årlige ungekull
Gaupe: 10 årlige ungekull
Ulv (Hedmark, Oslo og Akerhus, Østfold):  4-6 årlige ungekull av ulv, hvorav minst 3 skal være helnorske.

For mer iformasjon om rovdyr i Norge anbefaler vi å bruke Rovbase, Rovdata, Rovviltportalen og Miljødirektoratets side om rovvilt.

I Rovbasen får du informasjon om

  • Antall felte rovdyr
  • Resultater av DNA-analyser
  • Kadaverfunn av sau og tamrein
  • Biologi og leveområder
  • bestandsmål og bestandsstatus
  • informasjon om erstatningsoppgjør 

Rovbase er et viktig verktøy for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn.

 


Publisert 14.09.2018

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2018

For å få en bedre oversikt over bestandsstørrelsen av bjørn i Norge, er det fra 2006 samlet inn ekskrementer fra bjørn gjennom "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".


Publisert 23.05.2018

Fylkesmannens informasjonsbrosjyre om beitedyr og rovvilt 2018

Fylkesmannen sender i disse dager ut årets utgave av "Fylkesmannen i Hedmark informerer 2018". I denne folderen gir Fylkesmannen og SNO oppdatert informasjon om rovviltforvaltningen.


Publisert 15.09.2017

Ny støtteordning til kommuner med ulverevir

Regjeringen har iverksatt en ny støtteordning til kommuner med ulverevir. Midlene skal gå til ulike tiltak i kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold som har ulverevir. Søknadsfrist er satt til 1. oktober.


Publisert 13.09.2017

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2017

Det er igjen på tide å samle inn ekskrementer fra brunbjørn.


Publisert 04.07.2017

Ny utgave av informasjonsbrosjyre om beitedyr og rovvilt

Fylkesmannen har nå sendt ut årets utgave av "Fylkesmannen i Hedmark informerer". I denne folderen gir Fylkesmannen og SNO oppdatert informasjon om rovviltforvaltningen.


Publisert 22.09.2016

Innsamling av DNA fra bjørn 2016

Fylkesmannen sender også i år ut materiell for innsamling av DNA fra brunbjørn via elgjaktlag og andre som ferdes i skog og mark.


Publisert 13.02.2015

Ny forskrift om tilskudd til driftsomlegging på grunn av rovvilt

Klima- og miljødepartementet har 12.2.2015 vedtatt ny forskrift om tilskudd til driftsomlegging på grunn av rovvilt. Søknadsfrist er 15. februar.


Publisert 24.10.2014

Styggberget-bjørnen ikke registrert i Ringsaker i 2013

DNA-analyser viser at det er lite sannsynlig at det er samme bjørn som har drept storfe i Ringsaker og Åmot i 2013 og i Elverum i 2014.


Publisert 19.09.2014

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2014

Fylkesmannen samler også i år inn DNA-prøver fra brunbjørn via elgjaktlag og andre som ferdes i skog og mark.  


Publisert 01.04.2014

Økt antall binner i Hedmark

I løpet av 2013 var det minimum 40 bjørner innom Hedmark. Av disse var 15 binner.