Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fagområder

Gå til et fagområde under rovvilt ved å klikke på ett av bildene nedenfor.

Hedmark er det eneste fylket i landet som har og skal ha fast tilhold av alle de store rovdyrene brunbjørn, gaupe, jerv, kongeørn og ulv. 

Stortinget har bestemt at vi i Norge hvert år skal ha 13 ynglinger av brunbjørn, 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 4-6 ynglinger av ulv hvorav minst 3 ynglinger skal være helnorkse. Kongeørnbestanden skal opprettholdes til 850 til 1200 hekkende par.

Hedmarks andel av dette er 3 årlige ynglinger av brunbjørn, 10 gaupeynglinger, 5 jerveynglinger og sammen med region 4 (Akershus, Oslo og Østfold) skal Hedmark ha 4-6 ynglinger av ulv, hvorav minst 3 ynglinger skal være helnorske. Kongeørnbestanden i fylket skal holdes stabil.

Fylkesmannen er også sekretariat for rovviltnemnda i region 5. Rovviltnemnda har en viktig rolle i rovviltforvaltninga.


Publisert 21.06.2018

Dialogmøte om rovdyrsituasjonen i Nord-Østerdal

Kommunene i Nord-Østerdal og Fylkesmannen i Hedmark inviterte i går kveld beitenæringa, fellingslaget, faglaga i landbruket og Mattilsynet til dialogmøte på Tynset.


Vakttelefon og sms-varsling

Fylkesmannens vakttelefon
Ved en skadesituasjon på husdyr/tamrein, eller ved skudd mot rovvilt under jakt ring Fylkesmannens vakttelefon:
970 29 840

Kvotetelefon
Bjørn: 948 00 525
Gaupe: 948 00 525
Jerv: 911 07 485
Ulv: 954 52 101

SMS-varsling for kvote og lisensfelling

Registrer deg her for å motta Fylkesmannens SMS-varsling og bli oppdatert om status om kvoter m.m. under pågående kvotejakt og lisensfelling. Les mer om tjenesten her.