Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppstartsvarsel for utvidelse Deifjellia naturreservat

Fylkesmannen ber om innspill til utarbeidelsen av et forslag til utvidelse av Deifjellia naturreservat i Åmot kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.11.2017

Fylkesmannen har mottatt et tilbud om frivillig vern av skog på et ca. 1265 dekar stort område sør for eksisterende Deifjellia naturreservat i Åmot kommune. Totalarealet for naturreservatet etter en utvidelse vil bli ca. 2890 dekar.

I løpet av vinteren 2017 vil det bli utarbeidet et konkret verneforslag som blir sendt berørte parter til uttalelse og blir lagt ut til offentlig ettersyn. Forskriften for et eventuelt utvidet reservat vil stort sett være lik dagens forskrift der hogst, byggevirksomhet og bålbrenning er forbudt, mens bær- og matsoppsanking, jakt, fangst og fiske, beiting, vedlikehold av eksisterende bygninger, traktorveier og stier og alminnelig ferdsel vil være tillatt.
Dersom det på dette tidspunktet er merknader til saken som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret verneforslag, bes disse sendt til Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar eller til e-post fmhepost@fylkesmannen.no innen 3. desember 2017.