Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forvaltningsplaner for verneområder

De siste årene er det utarbeidet forvaltningsplaner for de fleste store verneområdene i fylket. I tillegg er arbeidet igang med forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark, mens forvaltningsplanarbeidet er i sluttfasen for Fulufjellet nasjonalpark og Sølen landskapsvernområde. Noen naturreservater har allerede forvaltningsplaner og det jobbes kontinuerlig med å få på plass forvaltningsplaner for flere naturreservater.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.02.2016

En forvaltningsplan er et hjelpemiddel for forvaltningen av et verneområde. Forvaltningsplanen skal presisere og utdype verneforskriften og gi retningslinjer for behandling av saker etter verneforskriften. Det kan være ulike brukerinteressen i et verneområde, og forvaltningsplanen skal sikre forutsigbarhet og likebehandling av de ulike brukerinteressene.

En forvaltningsplan består av én del som beskriver og dokumenterer tilstanden for naturkvaliteter, kulturverdier og brukerinteressene, og én som inneholder en vurdering av ønsket tilstand for veneområdet. Ut fra den ønskede tilstanden blir det satt bevaringsmål for verneområdet. For å oppnå bevaringsmålene kan det være aktuelt med skjøtsel, slik som slått eller beite, uttak av virke og bekjempelse av fremmende arter. En forvaltningsplan kan også peke på behov for tilrettelegging av ferdsel og informasjonstiltak.

Forvaltningsplanen skal ikke vurdere verneforskriften eller grensene for verneområdet på nytt. Aktuelle tiltak som foreslås må være hjemlet i verneforskriften.