Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Om verneområder og forvaltningen av disse

Et naturreservat er den strengeste formen for vern man har i Norge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.11.2018

Formålet med å opprette naturreservater er blant annet å ta vare på sjeldne og truede arter og naturtyper. Det er en del av Fylkesmannens oppgaver å forvalte disse verneområdene, til gode for naturverdiene, og på vegne av de kommende generasjonene. Disse arealene er av stor verdi og er områder der naturverdiene skal og bør komme først, også foran alminnelige menneskelige behov.

Hvert eneste naturreservat i Norge har sin egen forskrift, en verneforskrift. Reglene i verneforskriften er fastsatt for å på best mulig måte kunne ta vare på de naturverdiene som finnes innenfor det unike verneområdet.

Et eksempel på et forbud i en verneforskrift kan være at det er forbudt å tenne bål med tørrkvist fra bakken. Hva er vitsen med å forby å tenne bål? Det er jo fint å kunne koke seg litt kaffe når man er på tur tenker du kanskje? Grunnen er at når man fyrer bål bruker man ofte det man finner i nærheten av seg. Tørr og død ved er best å fyre med, og never o.l. er fint å tenne opp med. Nettopp disse elementene er svært viktige for en rekke lav, moser og sopp. De lever på dem. Forekomst av gamle og døde trær, gadd og læger er ofte nettopp grunnen til at verneområdet ble opprettet. Det tar lang tid å få frem disse elementene, men det er fort gjort å brenne dem opp på bålet. I slike reservater oppfordres det ofte til å ta med medbrakt ved, slik at du kan nyte kaffen din og naturreservatet, uten at det går på bekostning av verneverdiene.

I forskriftene er det også listet opp aktiviteter som er direkte tillatt og aktiviteter man må søke om dispensasjon for. Dersom aktiviteten ikke påvirker verneverdiene nevneverdig, eller ikke går imot formålet med vernet kan Fylkesmannen gi dispensasjon. Fylkesmannen vurderer hver eneste søknad etter verneforskriften og §§ 8-12 i naturmangfoldloven. I tillegg vurderes eventuell presedenseffekt som vil følge av vedtaket, det vil si om innvilgelse kan føre til at flere vil kunne kreve tillatelse til det samme. I de fleste tilfeller blir det gitt dispensasjon, og i andre tilfeller blir søknaden avslått. I tillatelsen kan vi stille krav til gjennomføringen, såkalte vilkår, som må følges.

Noen ganger oppdager Fylkesmannen at det er gjennomført tiltak som er forbudt i verneforskriften, uten at noen har søkt om tillatelse til å gjøre det. Eksempler på dette er motorferdsel på barmark i Lille Sølensjø naturreservat, hogst i Åkersvika naturreservat og oppføring av en utedo i Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat.

Når Fylkesmannen oppdager slike forhold er det to veier å gå; anmelde forholdet til politiet, eller følge opp sakene selv – eller begge alternativene. Fylkesmannen kan i tilfellet benytte seg av § 69, § 71 og § 73 i naturmangfoldloven. Dette innebærer kort fortalt muligheten til å kreve retting og avbøtende tiltak, at Fylkesmannen gjennomfører oppretting selv, eller vi kan gi tvangsmulkt, som er bøter frem til retting er foretatt. Hvilket virkemiddel som blir brukt, eller om det skal brukes noe virkemiddel overhodet, vurderes konkret fra sak til sak, med utgangspunkt i alvorlighetsgrad og fare for presedens.

Brudd på verneforskriftene vil som oftest bli slått hardt ned på. Fylkesmannen oppfordrer derfor til å søke om dispensasjon dersom du har tiltak du ønsker å gjennomføre i et naturreservat. Ting er, og skal være, vanskeligere å få tillatelse til i naturreservatene enn utenfor, men kanskje blir du overrasket over hvor mye man kan få til med dialog. Fylkesmannen vil fortsette å gjøre sitt beste for å forvalte naturreservatene på en bærekraftig måte, slik at også fremtidige generasjoner kan nyte godt av disse mer eller mindre urørte økosystemene.