Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hvem kapper ned trær i Åkersvika naturreservat?

Fylkesmannen anmelder ulovlig felte trær i Åkersvika naturreservat.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.10.2018

Statens naturoppsyn har rapportert at noen har felt fire trær på Ulvstuodden i Åkersvika naturreservat. Fylkesmannen kan ikke se at dette tiltaket kan ha blitt gjort på lovlig vis, siden vegetasjonen er fredet og ingen har fått en dispensasjon for å felle trærne, og har derfor anmeldt forholdet til politiet. 

Fire trær er ikke mange, sammenlignet med hvor mange trær som totalt sett finnes i reservatet. Problemet med at trær kappes ned uten at det blir søkt om dispensasjon er at forvaltningsmyndigheten ikke får mulighet til å vurdere tiltaket opp mot den overordnede planen for forvaltning av området. Når enkeltpersoner kapper ned trær blir det neppe tatt hensyn til at det er viktig å bevare en kantsone som skjerm mot støy, mennesker, biler og forurensning. Ei heller blir det gjort en overordnet vurdering på hvilke trær som bør tas ned. I dette tilfellet ble det felt rikbarkstrær, som kan huse mange sopp- og lavarter, i et område hvor det er grantrærne som bør reduseres.

Det er mye aktivitet i og rundt Åkersvika og det er mange forskjellige parter som ønsker å få gjennomført sine planer og ønsker for området. Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet er satt til å ta vare på dette verdifulle våtmarksområdet, som har så stor variasjon i naturtyper og arter. Når det kommer et vedtak fra et departement som sier at det skal gå en firefelts E6 gjennom reservatet, er det lite å få gjort med en slik beslutning annet enn å lage en plan for hvordan dette inngrepet kan gjøres minst mulig. Når det skjer andre mindre inngrep i reservatet, må Fylkesmannen prøve å følge opp disse når de blir kjent. Fordi hvis vi ikke gjør det, vil ordet naturreservat ikke lenger bety noe.

Kontaktpersoner