Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk om tilskudd til kartlegging av svartkurle

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterer til å søke om midler til kartlegging av svartkurle i 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.06.2017

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er koordinerende fylkesmann for oppfølging av nasjonal handlingsplan/faggrunnlag for orkidéen svartkurle. Svartkurle ble utpekt som prioritert art i 2015 og finnes blant annet på et 50-tal lokaliteter i de nordligste kommunene i Hedmark.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i 2017 kr 200 000,- til rådighet til oppfølging av faggrunnlag/handlingsplan for svartkurle. Vi oppfordrer herved interesserte å søke om støtte til tiltak. Frist for å sende søknad settes til 15. juni 2017.

Fylkesmannen mener følgende tiltak bør prioriteres med økonomisk støtte i 2017:

  • Informasjonsarbeid. «Kommunale svartkurle-dager». Et kommunalt engasjement er ofte avgjørende for lokalt engasjement og innsats. Arrangering av slåttedager/svartkurledager hvor kommunen, grunneiere mfl. sammen diskuterer skjøtsel og ivaretakelse av lokaliteter synes å ha positiv effekt.
  • Søk etter ukjente og usikre lokaliteter. Særlig prioritet på å få avklart status på usikre lokaliteter (ønskelig å få klassifisert som intakt eller utgått). Nye registreringer av svartkurle skal legges i artsobservasjoner innen 1.11.2017. 
  • Oppfølging av kjente fjell-lokaliteter, samt generell nykartlegging i fjellet. Registreringer av svartkurle skal legges i artsobservasjoner innen 1.11.2017.
  • Overvåking av utvalgte lokaliteter. Registreringer av svartkurle skal legges i artsobservasjoner innen 1.11.2017.
  • Undersøkelse av kjente lokaliteter (utenom fjellet) for svartkurle med inkluderende klarlegging av skjøtselsbehov. Registreringer av svartkurle skal legges i artsobservasjoner innen 1.11.2017.

Søknader om andre tiltak vil også vurderes støttet. Frist for søknad er 15. juni 2017. Søknaden sendes på e-post til fmstbra@fylkesmannen.no eller fmstpostmottak@fylkesmannen.no.

 

Kontaktpersoner