Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hedmarksarter

De fleste artene vi finner i Norge vandret inn etter at isen smeltet for siste gang for ca. 10 000 år siden. Vi har relativt god oversikt over forekomsten av karplanter og virveldyr i Hedmark. Kunnskapen om moser, insekter, edderkopper og andre virvelløse dyr er langt dårligere. For enkelte grupper av sopp og lav, f.eks. kjuker og makrolav, begynner vi å få en viss oversikt over utbredelsen.

Karplantefloraen i Hedmark består av ca. 1300 arter/underarter. Av disse artene regnes 241 karplantearter som fremmede arter, det vil si arter som har kommet inn i fylket ved hjelp av mennesker etter år 1800. Av fiskearter er det påvist 22 arter, 5 arter av amfibier, 4 krypdyrarter, 303 fuglearter og 49 arter av pattedyr i Hedmark. Den siste pattedyrarten som ble påvist i fylket er dvergmus. Den ble for første gang påvist i fylket, og i Norge, i 2001. 

For mange av Hedmarksartene har vi laget faktaark med informasjon om arten i vårt fylke. Her finner du både rødlistearter og "hverdagsarter". 

 

Gruppe

Art

 

Rødlistestatus

Rovfugler 

 

Fiskeørn, hønsehauk, jaktfalk, lerkefalk, vepsevåk

Nær truet (NT)

Myrhauk

Sterkt truet (EN)

Dvergfalkfjellvåkkongeørnmusvåkspurvehauktårnfalkvandrefalk  

 

Spetter

 

Dvergspett, flaggspett, grønnspett, gråspett, hvitryggspett, svartspett, tretåspett, vendehals

 

Ugler

 

Hubro, snøugle

Sterkt truet (EN)

Lappugle, slagugle

Sårbar (VU)

Haukugle, hornugle, jordugle, kattugle, perleugle, spurveugle  

 

Andre fugler

 

Hortulan, vierspurvåkerrikse

Kritisk truet (CR)

Pattedyr

 

Ulv

Kritisk truet (CR)

Brunbjørn, jerv, gaupe

Sterkt truet (EN)

Storflaggermus

Sårbar (VU)

Rein, brunlangøre, dvergflaggermus, nordflaggermus, skog- og skjeggflaggermus, vannflaggermus

 

Amfibier

 

Storsalamander, småsalamander, spissnutefrosk

Nær truet (NT)

Andre arter

 

Elvesandjeger, heroringvinge

Sterkt truet (EN)

Elvemusling

Sårbar (VU)

Ørret

 

På Artskart kan du se den kjente utbredelsen i Norge for mer enn 30.000 arter. Alle kan bidra til kunnskapen om ulike arters utbredelse. Du kan legge dine observasjoner inn på Artsobservasjoner. Etter kvalitetssikring vil dataene dine bli vist i Artskart.


Publisert 18.02.2016

Vendehals

Vendehalsen hekker i samtlige av våre fylker, noen steder helt opp i fjellbjørkeskogen. 


Publisert 18.02.2016

Tretåspett

Arten finnes relativt fåtallig i Sør-Norge, fra Aust-Agder og videre nordover. Fra Trøndelag og nordover er den vanligere. På Vestlandet forekommer den bare tilfeldig. 


Publisert 18.02.2016

Svartspett

I Norge hekker svartspetten i bar- og blandingsskog særlig på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag. På Vestlandet og i Nord-Norge er den svært fåtallig. 


Publisert 18.02.2016

Hvitryggspett

I Norge hekker hvitryggspett i all hovedsak langs kysten fra Agder til Trondheimsfjorden, hvor den enkelte steder kan være relativt vanlig. Arten foretrekker skog som eldes naturlig, ofte i bratte lier. 


Publisert 18.02.2016

Gråspett

Gråspetten hekker i hovedsak langs kysten nord til Fauske, men den største delen av bestanden finnes på Vestlandet. 


Publisert 18.02.2016

Grønnspett

I Norge hekker grønnspetten spredt i lavlandet på sentraler deler av Østlandet og Sørlandet og i kyststrøk nordover til Nord-Trøndelag. 


Publisert 18.02.2016

Flaggspett

I Norge hekker flaggspett vanlig på Sør- og Østlandet, men noe mere spredt på Vestlandet og i Nord-Norge. 


Publisert 17.02.2016

Vierspurv

I Norge hekker vierspurv svært fåtallig i Hedmark. For vierspurv har vi i Norge en randpopulasjon av en art som har sin hovedutbredelse mot øst. Arten er relativt ny som hekkefugl i Norge.


Publisert 17.02.2016

Åkerrikse

I Norge hekker åkerrikse spredt og meget fåtallig i lavlandet rundt Oslofjorden og langs kysten opp til Trøndelag. Det er få konkrete hekkefunn, de fleste i Rogaland. 


Publisert 17.02.2016

Hortulan

Hortulanen etablerte seg som hekkefugl i Norge på 1800-tallet, og norsk hekkebestand var i en periode trolig over 10 000 par. Tidlig på 1950-tallet gikk bestanden kraftig tilbake, og de siste 10-årene har arten bare hekket på Østlandet.