Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regler for planting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Den som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må søke Fylkesmannen om tillatelse. Dette gjelder også juletreproduksjon og pyntegrønt. Se relaterte dokument for søknadsskjema og veiledning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.02.2013

Forskriften som har hjemmel i naturmangfoldloven, medfører ikke et forbud mot utplanting av utenlandske treslag, men at i hver enkelt sak må eventuelle uheldige følger for naturmangfoldet vurderes. En viktig del av kunnskapsgrunnlaget er risikovurderinger av de økologiske egenskapene til arter på den nye svartelisten. Svartelisten er en publikasjon fra Artsdatabanken, der fremmede arter i Norge vurderes i forhold til økologisk risiko. Her er for eksempel sitkagran oppført i kategorien med svært høy risiko. Vurderingen av søknaden vil også basere seg på tilgjengelig kunnskap om området som skal tilplantes.

Forskriften inneholder en bestemmelse som under spesielle forutsetninger gir mulighet for at det kan gis flerårig tillatelse til planting av juletrær og pyntegrønt, men ikke til planting for tømmerproduksjon.