Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturforvaltning

Oppdatert 03.01.2022

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 01.04.2014

Ny kunnskap om elvemuslingene i Hedmark

Elvemuslingene i Hedmark er kartlagt og viser at kun fem bestander er igjen.


Publisert 29.01.2013

Kantsoner mot vassdrag

Trær, busker og annen vegetasjon har mange viktige funksjoner i overgangen mellom vassdrag og land. Disse kantsonene er ofte frodige og er viktige leveområder for mange arter både over og under vann. Det gjør at stell og skjøtsel av disse overgangssonene er svært viktig.


Publisert 03.12.2012

Nytt kart over viktige naturtyper i Ringsaker

Det oppdaterte naturtypekartet for Ringsaker viser 95 lokaliteter av nasjonal verdi og 204 av regional verdi i kommunen. Sårbare eller truede arter som dragehode, firling, myrstjerneblom og enghaukeskjegg finnes i disse områdene.


Publisert 23.11.2012

Rødlister

Norsk Rødliste for arter og rødliste for naturtyper inneholder informasjon om og vurdering av om artene/naturtypene er truet. Arter/naturtyper som er truet er delt inn i ulike grupper etter hvor sannsynlig det er at de vil dø ut eller forsvinne. 


Publisert 23.11.2012

Miljøprinsipper

Miljøprinspippene i naturmangfoldloven (§§ 8-12) om kunnskapsgrunnlag, føre-var, samlet belastning, kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige metoder og lokalisering skal brukes som retningslinjer i alle saker der natur blir berørt.