Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturforvaltning

Oppdatert 03.01.2022

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 16.12.2015

Nytt kart over viktige naturtyper i Folldal

Det nye naturtypekartet for Folldal viser 38 lokaliteter av nasjonal verdi og 131 av regional verdi i kommunen.


Publisert 19.11.2015

Norsk rødliste for arter 2015 er lansert

Den 18. november ble den nye Rødlista for arter presentert. Av de nesten 21 000 artene som er vurdert, er 21 prosent oppført på Rødlista 2015.


Publisert 16.11.2015

Alt for mange fremmede arter i strandsona

Sommerens rynkeroseregistrering langs Mjøsa resulterte i 119 funn i Stange og Hamar kommuner.


Publisert 21.08.2015

Nytt kart over viktige naturtyper i Alvdal

Det nye naturtypekartet for Alvdal viser 21 lokaliteter av nasjonal verdi og 104 av regional verdi i kommunen.


Publisert 07.04.2015

Nytt kart over viktige naturtyper i Tynset

Det nye naturtypekartet for Tynset viser 28 lokaliteter av nasjonal verdi og 132 av regional verdi i kommunen.


Publisert 10.03.2015

Nytt kart over viktige naturtyper i Tolga

Det nye naturtypekartet for Tolga viser 27 lokaliteter av nasjonal verdi og 132 av regional verdi i kommunen.


Publisert 04.12.2014

Nytt kart over viktige naturtyper i Os

Det nye naturtypekartet for Os viser 21 lokaliteter av nasjonal verdi og 97 av regional verdi i kommunen.


Publisert 18.06.2014

Bedre tilstand for elvemuslingen i Gjerda

Etter å ha trodd at elvemuslingene i Gjerda nesten var utryddet, ble det i går gjort et stort funn; bestanden antas å bestå av 500 dyr!


Publisert 04.06.2014

Oppdatert kart over naturtyper i Våler

Det oppdaterte naturtypekartet for Våler viser 13 lokaliteter av nasjonal verdi og 60 av regional verdi i kommunen.


Publisert 10.04.2014

Nytt kart over viktige naturtyper i Åmot

Det nye naturtypekartet for Åmot viser 36 lokaliteter av nasjonal verdi og 92 av regional verdi i kommunen.