Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturforvaltning

Oppdatert 03.01.2022

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 10.05.2017

Nytt naturtypekart i Løten

Det nye kartet over viktige naturtyper i Løten viser 13 lokaliteter av nasjonal verdi og 85 av regional verdi i kommunen.


Publisert 07.03.2017

Nytt kart over viktige naturtyper i Stange

Det nye naturtypekartet for Stange viser 39 lokaliteter av nasjonal verdi og 155 av regional verdi i kommunen.


Publisert 21.02.2017

Restaurering av myr i Hedmark

Nå for tiden er det stort fokus på myr og myrrestaurering. Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å finne aktuelle områder å restaurere i Hedmark.


Publisert 06.01.2017

Søk om tilskudd innenfor naturforvaltning

Det er mulig å søke tilskudd til en rekke ulike naturforvaltningstiltak. Søknadsfrist er 15. januar.


Publisert 19.12.2016

To nye naturreservater i Hedmark

Fredag den 16. desember ble 18 områder vedtatt vernet som naturreservat av Kongen i Statsråd. To av disse nye områdene ligger i Hedmark. Til sammen har det blitt vedtatt åtte nye naturreservater i Hedmark i 2016.


Publisert 28.11.2016

Seks nye naturreservater i Hedmark

Fredag den 25. november ble 33 områder vedtatt vernet som naturreservat av Kongen i Statsråd. Seks av disse områdene ligger i Hedmark.


Publisert 24.06.2016

Nytt kart over viktige naturtyper i Hamar

Det nye naturtypekartet for Hamar viser 24 lokaliteter av nasjonal verdi og 73 av regional verdi i kommunen.


Publisert 03.02.2016

Ny rapport om lappugle i Hedmark

På bakgrunn av utviklingen etter 2010 må lappugle nå anses som en regulær hekkefugl i Hedmark.


Publisert 18.01.2016

Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder

I perioden 1. februar til 15. mars er det mulig å søke om tilskudd til forvaltningstiltak i nasjonalt verdifulle kulturlandskap.


Publisert 11.01.2016

Søk om tilskudd innenfor naturforvaltning

Fristen er snart ute for søknader om midler til diverse naturforvaltningstiltak i 2016.