Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunens saksbehandling i motorferdselsaker

Fylkesmannen har et veilederansvar overfor kommunene om motorferdsellovverket. Nedenfor gis en oversikt over viktige momenter som skal vurderes og fremgå av vedtak i motorferdselsaker. Til hjelp for kommunens saksbehandlere finnes det også veiledningsmateriell og maler på nettstedet miljokommune.no.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.11.2012

 

Om kommunens vedtak

Ved behandling av saker etter lov om motorferdsel og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag skal kommunen vurdere alle relevante forhold i henhold til lovverket. I vedtaket skal det synliggjøres hvordan man har vurdert både motorferdsellovverket og naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig beslutningstaking (etter §§ 8-12 i NML). Les mer på nettsidene om motorferdsel og om naturmangfoldloven.

Før eventuell dispensasjoner gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper ut i fra at det er et mål å redusere motorferdselen til et minimum.

Vedtak om motorisert ferdsel skal begrunnes både når det gis dispensasjon og ved avslag, jf også forvaltningsloven § 25. I begrunnelsen av vedtaket skal det vises til:

  • De regler, eller hjemmelen, som vedtaket bygger på.
  • De faktiske forhold som vedtaket bygger på.
  • De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningens skjønn.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer, § 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter §§ 5 og 6. Her heter det blant annet at det kan settes vilkår for dispensasjoner:

  • For alle dispensasjoner etter §§ 5 og 6 bør det settes vilkår om at tillatelsen bare gjelder et bestemt tidsrom og som hovedregel bare for en bestemt eller et bestemt antall turer.
  • Det kan også settes som vilkår at kjøringen skal følge bestemte løyper eller trasèer.
  • Tillatelsen skal være skriftlig og medbringes under transport. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn.
Det anbefales også at det settes vilkår om å skrive kjørebok.

Om klagebehandling
Til hjelp for kommunen har Fylkesmannen laget en sjekkliste for klagesaksbehandling. Sjekklisten foreligger både i kortversjon og i en mer utfyllende versjon. Klager etter motorferdselloven sendes kommunen, men klagen videresendes til Fylkesmannen etter kommunens behandling.