Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


19.12.2018

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.


17.12.2018

Oppstartsvarsel for Skuta, Sigridbrenna, Nekfallet og Gitvola-Kletten

Fylkesmannen varsler oppstart av verneprosess for fire områder i Hedmark.


11.12.2018

Fagdag for kommunene om kunnskapsgrunnlaget i vannforvaltningen

Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark fylkeskommune/vannområdene Glomma og Grensevassdragene inviterer kommunene i vannområdene til fagdag om kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner.


27.11.2018

Klimasats 2019 – støtte til klimatiltak i kommunene

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å søke om Klimasats-støtte for å redusere klimagassutslipp. Regjeringen har foreslått 151,8 millioner kroner til ordningen i 2019.


22.11.2018

Saksbehandlingstid på grunn av sammenslåingen

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark slår seg sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra nyttår. Hovedsaksbehandlingssystemet i embetene ligger derfor nede fra 17. desember og til etter jul. Dette får konsekvenser for vår saksbehandlingstid.


21.11.2018

Opprettelse av Brenninga naturreservat

Området som foreslås vernet, er et skog- og myrområde sørvest for Sævsjøberget i Åsnes kommune, ca. 19 km øst for Braskereidfoss.


21.11.2018

Varsel om oppstart av verneprosess for Bjørnskarven i Stor-Elvdal kommune

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Bjørnskarven i Stor-Elvdal kommune. 


21.11.2018

Varsel om oppstart av verneprosess for Nordhuehøgda i Elverum kommune

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Nordhuehøgda i Elverum kommune. 


15.11.2018

Opprettelse av Turtroa naturreservat

Fylkesmannen foreslår at et ca. 1060 dekar stort skog- og myrområde i Åmot kommune vernes som naturreservat.


09.11.2018

Om verneområder og forvaltningen av disse

Et naturreservat er den strengeste formen for vern man har i Norge.


24.10.2018

Søknad om mottak og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Alvdal

Paureng Eiendom AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere mottaks- og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Nord-Østerdalsveien 5522, 2560 Alvdal.


09.10.2018

Varsel om oppstart av verneprosess for Brenninga

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Brenninga i Åsnes kommune.


03.10.2018

Opprettelse av Kildeøyene naturreservat i Åmot

Fylkesmannen foreslår at et område med flere små og store øyer i Glomma vernes som Kildeøyene naturreservat.


27.09.2018

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2018-2019 utenfor ulvesona

Mandag 1. oktober starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt nemndenes vedtak i saken. Det er fastsatt en kvote på 12 dyr. 


14.09.2018

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2018

For å få en bedre oversikt over bestandsstørrelsen av bjørn i Norge, er det fra 2006 samlet inn ekskrementer fra bjørn gjennom "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".


12.09.2018

PBL-konferanse 2018

Plan- og bygningslovkonferansen for kommunene i Hedmark ble avholdt på Radisson Blu Resort Trysil den 16. - 17. oktober 2018.


28.08.2018

Endelig bekreftelse av elvemusling i Trysilelva

Det er gjort et nytt funn av elvemusling ved Plassen bru i Trysilelva. Er dette en einstøing i elva, eller finnes det flere der?


22.08.2018

Gutulia nasjonalpark fyller 50 med statsråden til stede

Hele ni lørdager på rad er femtiåringen Gutulia nasjonalpark feiret. Nå til helga kommer klima- og miljøministeren og fylkesmannen for å markere jubileet.


08.08.2018

Søknad fra K. A. Rasmussen AS i Hamar kommune om endring av utslippstillatelse

K. A. Rasmussen har søkt Fylkesmannen i Hedmark om å endre sin utslippstillatelse av 04.01.1999.


01.08.2018

Søknad om økte rammer for mottak av potensielt syredannende svartskifermasser til Heggvin Alun AS deponi

Heggvin Alun AS har søkt om utvidede rammer av gjeldende tillatelse for mottaksmengder av potensielt syredannennde svartskifermasser på deponiet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel