Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer

Utvikling av økologisk landbruk i Hedmark

Det økologisk drevne arealet i Hedmark i 2016 er på samme nivå som foregående år med totalt 43 479 dekar. Dette utgjør 4,2 % av jordbruksarealet i fylket. Det er store forskjeller innad i fylket. I Tolga kommune drives 21 % av jordbruksarealet økologisk og 15 % av mjølkekyrne er i økologisk produksjon, mens i nabokommunen Tynset er tilsvarende tall 7 % av jordbruksarealet og 3 % av mjølkekyrne. I landets største jordbrukskommune Ringsaker er 6 % av jordbruksarealet og 13 % av mjølkekyrne i økologisk produksjon. For fylket under ett drives 8,7  % av mjølkeproduksjonen økologisk. For de øvrige grovfôretende husdyrslagene er 4-6 % av dyra økologiske. For de kraftfôrkrevende husdyrslagene er det lite økologisk produksjon både i Hedmark og ellers i landet. Med 108 økologiske avlspurker har Hedmark halvparten av de økologiske avlspurkene. Årsaken til at mjølkeproduksjonen har kommet lengst i andel økologisk produksjon skyldes nok at det er muligheter for god utnyttelse av husdyrgjødsla og det er lite behov for ugrasmidler ved intensiv grovfôrdyrking.

Til tross for at store deler av fylket har gode naturgitte forhold for kornproduksjon virker det vanskelig å få noe omfang av økologisk kornproduksjon i Hedmark. I 2016 ble cirka 1 % av kornarealet i fylket drevet økologisk. Det er på samme nivå som året før. I 2005 var 1,5 % av kornarealet økologisk. Fylkesmannen i Hedmark støtter opp om Oppland som foregangsfylke på økologisk kornproduksjon ved å gi støtte til storskalaforsøk og fagmøter.

For poteter, grønnsaker, frukt og bær drives under 1 % av arealet i Hedmark økologisk. Til tross for dette har vi 20 - 25 % av det økologiske arealet i landet for disse vekstgruppene.


Publisert 14.03.2018

Midler til utvikling av økologisk landbruk - Søknadsfrist 6. april

Fylkesmannen i Hedmark har avsatt 450.000 kroner til utvikling av økologisk landbruk i Hedmark i 2018.


Publisert 07.02.2018

Motiverer til dyrking av økokorn

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet har fulgt et gårdbrukerpar som dyrker økologisk korn gjennom en hel sesong. Og det ble film!


Publisert 30.11.2017

Ønsker øko-innspill

Regjeringen skal utarbeide en strategi for økologisk jordbruk og ber om innspill til strategien.


Publisert 01.09.2017

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk

Fristen for å søke Landbruksdirektoratet om sentrale midler til prosjekter innen økologisk landbruk er 15. september.


Publisert 04.04.2017

Midler til utvikling av økologisk landbruk

Fylkesmannen i Hedmark har avsatt kr 450.000,-  til å støtte informasjonstiltak innen økologisk landbruk i 2017. 


Publisert 11.08.2015

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk

Landbruksdirektoratet utlyser midler til prosjekter innen produksjon og omsetning av økologiske produkter med søknadsfrist 15. september 2015.