Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Generelle miljøtiltak (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) ivaretar særlige miljøhensyn i de ulike regionene, og gir en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig gjennom nasjonale tilskuddsordninger. RMP for Hedmark beskriver miljøstatus og utfordringer landbruket har innen ulike miljøområder som forurensning, klima og kulturlandskap. Program for inneværende programperiode finner du under relaterte dokumenter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gjennom ordningen med tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark utfører bonden tiltak som:

  • reduserer erosjon og arealavrenning fra jordbruksarealer
  • reduserer faren for utlekking av plantevernmidler
  • reduserer utslipp av klimagasser
  • begrenser gjengroing av landskapet
  • ivaretar naturtyper med høyt biologisk mangfold
  • ivaretar og synliggjør landbrukets kulturminner og kulturmiljøer

De ulike ordningene er beskrevet i veiledningsheftet under relaterte dokumenter.


Publisert 17.09.2018

Aktuelle søknadsfrister i jordbruket

I oktober er det frist for søknad om avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd, avløsertilskudd og generelle miljøtiltak.


Publisert 08.08.2018

Å så en ettervekst gir tilskudd

Landbruks- og matdepartementet har kommet med følgende presisering: De som trøsker tidlig og sår en ettervekst som overvintrer i stubb, vil fortsatt være berettiget tilskudd til utsatt jordarbeiding under Regionalt miljøprogram.


Publisert 01.08.2018

Nå kan du søke tilskudd til miljøtiltak

Fra 1. august kan du søke om tilskudd til ulike miljøtiltak i jordbruket. Det er etter jordbruksoppgjøret i 2018 kommet til en ny ordning og gjort endringer i tre.


Publisert 06.09.2017

Tid for å søke om tilskudd til miljøtiltak

Gjennom regionalt miljøprogram kan du søke om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket. Frist 1. oktober (20. oktober for beitelag).


Publisert 28.09.2016

Frist 1. okt for RMP-tilskudd

Vi minner om fristen for å søke tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket. Her finner du veiledningsheftet .


Publisert 02.09.2016

Fortsatt tilskudd til utsatt jordarbeiding for de fleste arealer

Det kan også i 2016 gis tilskudd til utsatt jordarbeid for arealer i erosjonsklasse 1 (liten erosjon) og 2 (middels erosjon) i prioriterte vassdrag. For arealer med stor og svært stor erosjon kan det gis tilskudd i hele fylket.


Publisert 01.08.2016

Tid for å søke om tilskudd til miljøtiltak

Gjennom regionalt miljøprogram kan du søke om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket. Frist 1. oktober (20. oktober for beitelag).


Publisert 23.04.2015

Høring ved forskriftsendring om generelle miljøtiltak for jordbruket

Forslag til revidert Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark er nå sendt på høring.


Publisert 17.10.2014

Fylkesmannen minner om tilskudd til drift av beitelag

Det må søkes elektronisk innen 20. oktober. Tilskudd gis til drift av beitelag som organiserer felles beitebruk i utmark i minimum 5 uker.


Publisert 25.09.2014 av Administrator

Søknadsfrist 1. oktober for Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket 2014

Hedmark er tildelt en ramme på 43 mill. kroner til gjennomføring av ulike generelle miljøtiltak på gårdene i 2014.