Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Produksjon av kvalitetsmat fra fjellet

Fjellandbruksseminaret på Tynset 16. februar samlet rundt 150 deltagere (både bønder, rådgivere og forvaltning). Plansjene fra innleggene finner du her.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.02.2017

Seminaret er et fagseminar som setter fokus på viktige tema i nasjonal landbrukspolitikk og utfordringer og muligheter for jordbruket i fjellområdene, - et jordbruk som hovedsakelig er basert på gras og utmark. 

Slik beiter sauen i fjellet – se animert film i linken til høyre.
NIBIO (Skog- og landskap) har fulgt ulike forskningsprosjekt der vi har posisjonsdata for sauen gjennom beitesesongen. Michael Angeloff har bearbeidet ulike datasett og presenterer disse på kart – også vegetasjonskart. Utnytter sauen de beste beitene og hvordan påvirker været sauens beitemønster?

Hvordan tilpasse seg en situasjon med stor andel leiejord.
Drift av leide arealer er en svært stor utgiftspost for jordbruket i regionen. Haugdal fra NLR påpekte viktigheten av å beregne kostnader, - f. eks. betal heller en høyere leiepris for nærliggende areal - enn å drifte et areal 15 km unna.

Mjølk og kjøtt i grovfôrområder – smarte tilpasninger for en fremtidsrettet produksjon
Harstad fra NMBU presenterte ulike veivalg for disse produksjonene fremover, og muligheter for utvikling av disse produksjonene til å utnytte grovfôret maksimalt - samtidig som vi får en bedret effekt på klima.

Juss i utmarka
Med gode avtaler og god vilje, kan en få til en svært effektiv og fremtidsrettet bruk av utmarka. Dette til beste for beitebrukere, jegere og andre interesser. Juridiske betraktninger rund dette ble presentert av Jurist Stensli.

Bioøkonomi
Bioøkonomi i Innlandet: Vi har store naturressurser(biologiske ressurser) i Hedmark som vi må koble med spesialkompetanse og nytenking. Det bevilges nå betydelige ressurser til dette og fylkesråd Breen presentere mulighetene for Hedmark og Nord-Østerdalen.
Bioøkonomisatsingen i Hedmark er en del av det «Grønne skiftet» i Norge og den nasjonale bioøkonomisatsingen: Kjente ressurser – uante muligheter. Denne ble presentert av Tveito fra LMD