Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruk på Norges tak

«Framtid i fjellandbruket» skal bidra til å skape ei robust, framtidsretta og omfangsrik landbruksnæring i Folldal.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2015

Torsdag 5. mars var det oppstartsmøte for det treårige landbruksprosjektet som er en del av Fjellandbrukssatsingen. Over femti produsenter hadde møtt opp på Gruvekroa for å få med seg at prosjektet ble sparket i gang.
Vegard Urset fra Fylkesmannen og motivator, humorist og bonde Håkon Marius Kvæken hadde begge blitt utfordret til å prate om fjellandbruket på Norges tak var noe å satse på før jordbrukssjef  Bjørn Gussgård presenterte innholdet i landbruksprosjektet. Etterpå var det klart for Bondepub!

Jordbruk er viktig i Folldal

Verdiskapingsrapporten utarbeidet for Fylkesmannen i Hedmark viste at i 2010 var hele 20 prosent av de sysselsatte i Folldal kommune sysselsatt i landbruket. I 2014 var det 116 som søkte om produksjonstilskudd. Av disse var det 103 husdyrprodusenter. 
Samlet melkekvote for ku i Folldal har økt fra 4,7 millioner liter i 2002 til 5,8 millioner liter i 2015, mens for geit har de vært en økning i samlet melkekvote fra 221 529 liter i 2002 til 291 595 i 2015. Antallet sauer og lam på utmarksbeite har økt fra 14 492 i 2000 til 16 210 i 2014.

Rondane – sterk merkevare for bygdenæringene

Nærhet til fjell og natur, og ikke minst merkevaren Rondane, har bidratt til at det har vært igangsatt mange prosjekter de siste årene knyttet til blant annet turisme, lokalmat og husflid/håndverk. Særlig i årene etter etableringen av «Nasjonal turistveg Rondane» ble det igangsatt mange prosjekter finansiert med bygdeutviklingsmidler og tilskudd fra verdiskapningsprogrammet 2005-2014.

Innhold i prosjektet

Prosjektet har et tredelt innhold:

  1. Fellesmøter med temaer på tvers av produksjoner, som f.eks. ungdomssamling, mekaniseringsøkonomi, nydyrking og hydrologi/grøfting.
  2. Etablere lokale faggrupper innen mjølkeproduksjon (ku og geit), sau, storfekjøttproduksjon og bygdenæringer/tilleggsnæringer.
  3. Individuelle veiledningspakker innen de fire områdene nevnt i forrige punkt.

 

Det skal satses på et mangfold av driftsopplegg der hvert enkelt foretak skal få ta utgangspunkt i eget ressursgrunnlag, egen kompetanse og egne interesser.
På denne måten skal landbruksnæringa i Folldal bidra positivt til matproduksjon, kulturlandskap, sysselsetting og bosetting!