Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordbruk

Oppdatert 04.07.2022

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Hedmarksjordbruket

Hedmark har 1,05 mill. dekar jordbruksareal. Variasjonen i naturtyper og landskap er stor. Fra ravinelandskap i sør, videre gjennom skogkledde områder, produktive dalfører og flatbygder, til rike fjellbeiter og seterområder lengst nord.

Hedmark deles både landskaps- og forvaltningsmessig inn i fire større regioner; Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdalen og Hedmarken. I det videre omtalles de enkelte regionene.

Nord-Østerdal

Regionen består av kommunene: Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. Regionen har næringsrike bergarter som gir gode vekstbetingelser, og har 20 % av det dyrkede arealet i fylket. Grovforproduksjon dominerer og utgjør 95 % av det dyrkede arealet. I tillegg hentes store ressurser i utmarka. Dette gir grunnlag for et omfattende og aktivt husdyrmiljø. Mjølkeproduksjon med ku og geit, ammeku og sauehold er av stor betydning. Mandelpotetdyrking har lange tradisjoner i regionen. Det samme gjelder pelsdyroppdrett. De senere årene er det også etablert et fjørfemiljø i regionen.

Nord-Østerdalen har spesielt rike fjellbeiter og aktiv seterdrift. Dette gjør Hedmark til landets nest største seterfylke. Regionen står for 25 % av verdiskapingen i primærjordbruket i Hedmark og 30 % av sysselsettingen.

Sør-Østerdal

Regionen består av kommunene: Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Trysil og Engerdal. Barskogen dominerer, mens jordbruket dekker deler av arealet i dalbunnen. Regionen har 10 % av det dyrkede arealet i fylket. Grovforproduksjonen dominerer, mens 1/3-del av det dyrkede arealet nyttes til kornproduksjon og en mindre del til potetproduksjon. Av så vel verdiskapingen som sysselsettingen innen jordbruket i fylket som helhet, står regionen for ca 10 %.

Det har vært en negativ utvikling i husdyrholdet, som er bærebjelken i jordbruket. Jordbruket har likevel stor næringsmessig betydning. Deler av regionen omfattes av forvaltningssona for ulv. Rovvilt innebærer en ekstra utfordring for utviklingen av det grovforbaserte husdyrholdet. Produsentmiljøet, blant annet i melkeproduksjonen, er i enkelte områder kommet på et kritisk lavt nivå.

Glåmdalen

Regionen består av kommunene: Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal. Glåmdalen består av næringsfattig skogdekt grunnfjell som omkranser elvesletter med silt- og sandjord i Solør og leire i Odalen. Mye av dalbunnen er oppdyrket, og preges av stor korn- og potetproduksjon. Regionen har 36 % av det dyrkede arealet i fylket.

Nesten 80 % av det dyrkede arealet nyttes til kornproduksjon, mens 10 % nyttes til potetproduksjon. Potetproduksjon står spesielt sterkt i regionen og utgjør ca. 70 % av potetproduksjonen i Hedmark og 25 % av landets potetproduksjon, og en vesentlig del av landets settepotetproduksjon. Regionen har også grønnsakproduksjon, storfekjøttproduksjon, svineproduksjon og fjørfeproduksjon av betydning.

Regionen står for 25 % av verdiskapingen i primærjordbruket i Hedmark og 22 % av sysselsettingen.

Deler av regionen omfattes av forvaltningssona for ulv. Rovdyrsituasjonen har hatt negativ innvirkning på utviklingen i det grovforbaserte husdyrholdet, spesielt sau.

Hedmarken

Regionen består av kommunene: Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Flatbygdene på Hedmarken er av landets mest produktive jordbruksområder med godt jordsmonn og gunstig klima. Dyrkningsvilkårene er mindre gunstige i randsonene av regionen og i høyereliggende områder.

Regionen har 34 % av det dyrkede arealet i fylket. Av dette nyttes 60 % til kornproduksjon, 35 % til gras og grovforproduksjon og 5 % til poteter, grønnsaker og andre produksjoner. Regionen har betydelig mjølkeproduksjon, spesielt i Ringsaker, kjøttproduksjon på ammeku, fjørfe- og svineproduksjon og sauehold. I de klimatisk gunstige områdene nærmest Mjøsa er det også en betydelig grønnsak- og bærproduksjon.

Regionen har 40 % av verdiskapingen i primærjordbruket i fylket. Hedmarken er dominerende på lyse kjøttslag, kjøttproduksjon på ammeku og produksjon av grønnsaker og bær.