Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Store ledige beiteressurser

Fersk rapport viser at det er muligheter for å utnytte beiteressursene i større grad. Det er store regionvise forskjeller som vi må ta hensyn til i det videre arbeidet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.05.2016

På oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeidet rapporten "Beiteressursar i Hedmark". Målsetningen med rapporten er å gi en samlet oversikt over mengde og kvalitet på beiteressursene for både innmark og utmark ned på kommunenivå. Hedmark er det eneste fylket som har utarbeidet en slik oversikt.

Beiteressursene i Hedmark er en viktig del av produksjonsgrunnlaget for mjølke– og kjøttproduksjonen. Økt utnyttelse av beiteressursene er en forutsetning for å nå målet om økt matproduksjon, men det er også en utfordring. Det er mange kryssende interesser i bruken av utmarka som påvirker muligheten for å utnytte beiteressursen fullt ut. Dette kan være hytteutbygging, allmenn ferdsel, samferdselstiltak, skogbruksinteresser, rovvilt, hjortevilt og historisk beiteorganisering.

Rapporten bidrar til å synliggjøre potensialet for økt matproduksjon i Hedmark, og Fylkesmannen mener den vil være et godt utgangspunkt for videre arbeid i den enkelte kommune.

Rapporten ble presentert på Budor i Løiten Almenning. Allmenningen driver både med utvikling av hytteområder, skogsdrift, pukkverk og tradisjonelt utmarksbeite, og må derfor gjøre bevisste valg i hvordan arealene skal brukes.