Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fra skog til innmarksbeite

Skogeier står fritt til å omdisponere skogareal til beite. Hvordan få et godt beite av høy kvalitet?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.03.2016

Foryngelsesplikt ved hogst

Alle skogeiere plikter å gjennomføre tiltak for å sikre tilfredsstillende foryngelse innen 3 år etter hogst. Foryngelsesplikten er nedfelt i skogloven og forskrift om bærekraftig skogbruk. Hvis skogeier planlegger å ta i bruk skogarealet til innmarksbeite, faller imidlertid foryngelsesplikten bort. Omdisponering av skogareal til beite er ikke søknadspliktig. Det forutsetter at det ikke gjøres noen inngrep i marka i form av grøfting, planering eller fjerning av stein. Reglene er nærmere beskrevet i retningslinjer for foryngelsesplikt og omdisponering av skogareal til beite utgitt av Landbruksdirektoratet. Se i høyremargen.

Innmarksbeite på tidligere skogsmark

Etablering av innmarksbeite på tidligere skogsmark krever god planlegging. Avskoging, fjerning av hogstmateriale og gjerding er ressurskrevende tiltak, og det er viktig at innsatsen blir gjort der en får mest igjen.

Noen gode råd ved etablering av innmarksbeite:

  • Velg ut de beste arealene for framtidige innmarksbeiter. Tilgang på næring og vann i jorda er viktig. Etablering av innmarksbeiter bør skje på skogsmark med høy bonitet. Det blir ikke rike beiteområder på fattig skogsmark. Lokalkunnskap om tidligere bruk av arealet er svært nyttig. Er det gammel kulturmark som tidligere har vært innmarksbeite, setervoll eller hagemark?
  • Størrelsen på arealet bør ses i sammenheng med antall beitedyr på eiendommen. Det er bedre å utvide etter hvert hvis behovet øker. Samtidig bør det være nok beitegrunnlag slik at tilleggsforing ikke er nødvendig.
  • Arealet bør beites hardt helt fra første vekstsesong etter hogst. Rydding av arealet og oppsetting av gjerde bør derfor planlegges slik at dyra kan slippes på beite så fort som mulig.
  • I noen tilfeller kan det være nødvendig med tiltak som for eksempel grøfting, såing eller gjødsling. Husk at tiltak som medfører inngrep i marka, eksempelvis grøfting, planering eller fjerning av stein er søknadspliktig etter skogbruksloven.

NIBIO (tidligere Skog og landskap) har laget en veiledning for etablering og godkjenning av innmarksbeiter. Her kan du lese mer om hvordan innmarksbeite kan etableres på tidligere skogmark. I veilederen er det også mange bilder som viser både vellykkede og ikke så vellykkede etableringer av beite.

Hva kjennetegner et innmarksbeite?

  • Innmarksbeite skal ha et tydelig kulturpreg og bestå av minst 50 % gressarter og beitetålende urter. Arealet skal være ryddet for skog og hogstavfall, men enkelte trær eller treklynger kan finnes.
  • Hvis arealet ikke tilfredsstiller kravet til innmarksbeite vil foryngelsesplikten etter skogloven gjelde.