Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beiteressursene kartlegges

Hedmark har store beiteressurser. For god utnyttelse av disse er det viktig å vite hvor de beste beitene er, hvor det er plass til flere beitedyr og potensialet for bruk av innmarksbeiter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.04.2015 av Administrator

I regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark er det en målsetting om å øke matproduksjonen i fylket med 20 %. Dette er en oppfølging av Meld.St. 9; Landbruks- og matpolitikken. I Hedmark er utnyttelse av utmarka både en  forutsetning og en utfordring for å nå dette målet. Kunnskap om fylkets samlede beiteressurser vil være et godt beslutningsgrunnlag i flere sammenhenger og vil kunne bidra til:

  • Et godt verktøy for å kunne utnytte beiteressursene i Hedmark på en god måte i framtida
  • Et godt grunnlag for å vurdere beitebruk opp mot andre arealinteresser i utmarka
  • Et verktøy for å finne fremtidsrettede tilpasninger knyttet til rovviltutfordringene

Oversikten skal inneholde

  • Oppsummering av tidligere utførte lokale beitekartleggingsprosjekter
  • Kommunevis beregning og beskrivelse av beitekvalitet og beitekapasitet i utmark
  • Kommunevis oversikt over ledige beiteressurser for husdyr i utmark
  • Kommunevis oversikt over innmarksbeitearealene og hvor stor andel av disse som er i bruk

Fylkesmannen har engasjert Norsk institutt for skog og landskap (Norsk institutt for bioøkonomi fra 1. juli 2015) til å lage en oversikt over beiteressursene for husdyr i Hedmark. Arbeidet gjennomføres i løpet av 2015.