Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon dersom du avvikler før denne fristen. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer

Husdyrholdet i Hedmark

Fylket har svært varierende forutsetninger for jordbruksdrift ut fra ulikheter i jordsmonn og klima. Husdyrholdet står for cirka 75 % av verdiskapingen og sysselsettingen i jordbruket i Hedmark.

Mjølkeproduksjonen er den produksjonen som har størst betydning både for verdiskaping og sysselsetting. Det meste av mjølkeproduksjonen foregår i Nord-Østerdal og Ringsaker. Antall storfe har økt med seks prosent fra 2006  til 2016. Antall mjølkekyr har minket med cirka 7 000 dyr og det har vært en økning på cirka 3 000 ammekyr.

Sauehold er også viktig i Hedmark. Antall voksne søyer er cirka 47 000, en nedgang på om lag 2 400 dyr siden 2006.

Den kraftforkrevende produksjonen er stor både innen svin- og fjørfehold. Mesteparten av denne produksjonen foregår i kornområdene (på Hedmarken). Det har vært en økning i slaktegrisproduksjonen på 24 % de siste ti årene. Fjørfeholdet har økt betydelig, med 57 % for verpehøner og 26 % for slaktekylling.

Beitebrukerne i Hedmark har store utfordringer på grunn av rovvilt. Det ble søkt erstattet rundt 4 900 sauer og lam som tapt av rovvilt i 2016 og det ble gitt erstatning for omlag 3 050 sauer og lam som var dokumentert eller sannsynlig drept av rovvilt. Antall sauer og lam søkt erstattet i 2017 er det laveste siden 1993.


Publisert 07.07.2017

Utviklingstrekk i saueproduksjonen

Saueholdet i Hedmark har hatt en positiv utvikling de siste årene, og verdiskapingen fra saueholdet økte med 18 millioner kroner fra 2010 til 2014.


Publisert 19.05.2017

Tre svineprodusenter må betale 3,6 mill kr

Det var på bakgrunn av en befaring hos den ene produsenten Fylkesmannen valgte å gjøre nærmere undersøkelser om drifta hos de tre produsentene og kunne konstatere overproduksjon.


Publisert 28.11.2016

Endring i toårsregelen på husdyrkonsesjon

Landbruksdirektoratet har kommet med ny tolkning av toårsregelen i husdyrkonsesjonsregelverket. Dette vil få konsekvenser for produsenter med vedvarende produksjon over konsesjonsgrensen.


Publisert 05.01.2016

Oppdaterte smittevernråd for MRSA

Rådene om forhåndstesting for MRSA av personer som skal jobbe med husdyr i Norge er utvidet. Målet er å være fri for MRSA i Norge.


Publisert 17.04.2015

Erstatning for tap av bikuber

Frist for å melde fra om vinterskade på bikuber er 15. mai.


Publisert 03.07.2014 av Administrator

Lite antibiotikaresistente bakterier blant grisene i Hedmark

Ingen nye svinebesetninger i Hedmark fikk påvist den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA i en omfattende kartlegging gjennomført av Mattilsynet våren 2014.


Publisert 19.02.2014 av Administrator

Svine- og fjørfeprodusentene innretter seg etter regelverket

Kontroll for overholdelse av husdyrkonsesjonsregelverket viser at de fleste svine- og fjørfeprodusenter produserer innenfor konsesjonsgrensene.


Publisert 16.01.2014

Ny forvaltningsplan for rovviltRovviltnemnda har vedtatt ny forvaltningsplan. Det er vesentlige endringer i soneinndelingen.


Publisert 10.06.2013

Informasjonsblad om rovviltforvaltning 2013

I den nye utgaven av "Fylkesmannen i Hedmark informerer", gir Fylkesmannen og SNO informasjon om rovviltforvaltningen.


Publisert 20.03.2013 av Administrator

Investeringer i beiteområder

Ny forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder ble fastsatt  04.02. 2013.  Søknadsfrist for tiltak er 10. april 2013.