Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Varsel om oppstart av verneprosess for Bjørnskarven i Stor-Elvdal kommune

Høringsfrist:
31. desember 2018 23.59

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Bjørnskarven i Stor-Elvdal kommune. 

Publisert 21.11.2018

Fylkesmannen har mottatt et tilbud om frivillig vern av skog på et ca. 10 900 dekar stort skogområde i Imsdalen i Stor-Elvdal kommune, ved fylkesgrensa mot Oppland. Området er stort og har verneverdier knyttet til gammel gran- og furuskog.

Opp mot fjelltoppene finnes det gammel, glissen og urørt fjellgranskog med spredte bjørketrær og mye død ved i ulike nedbrytningsstadier. Lenger ned i liene blir skogen rikere, men med flere hogstinngrep og mindre død ved. Det er også flere sump- og kildepartier lenger ned i dalen, og vegetasjonen er stedvis svært rik. 8 rødlistearter og 4 rødlistekandidat-arter er så langt påvist. Av disse er nordlig aniskjuke direkte truet og taigaskinn sårbar, de andre er hensynskrevende.

Det settes nå i gang en prosess etter naturmangfoldlovens bestemmelser med sikte på å etablere et naturreservat for å bevare dette området. Fylkesmannen vil i løpet av vinteren 2019 utarbeide et konkret verneforslag med forslag til avgrensning av naturreservatet og forslag til bestemmelser for dette. 

I et eventuelt reservat vil blant annet skogsdrift, motorferdsel og nybygging bli forbudt, mens vedlikehold av eksisterende veier og anlegg, bær- og soppsanking, jakt, fangst og fiske, beiting og alminnelig ferdsel vil være tillatt.

Dersom det på dette tidspunktet er merknader til saken som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret verneforslag, ber vi deg om å fylle ut høringsskjemaet nedenfor før fristen 31. desember 2018.

Høringsfrist:
31. desember 2018 23.59