Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknad om økte rammer for mottak av potensielt syredannende svartskifermasser til Heggvin Alun AS deponi

Høringsfrist:
10. september 2018 23.59

Heggvin Alun AS har søkt om utvidede rammer av gjeldende tillatelse for mottaksmengder av potensielt syredannennde svartskifermasser på deponiet.

Publisert 01.08.2018

Fylkesmannen mottok 05.07.2018 en søknad fra Heggvin Alun AS om endring av gjeldende tillatelse for deponiet. I gjeldende tillatelse er den årlige begrensningen av potensielt syredannende masser på 240 000 tonn. For å sikre mottakskapasitet for store samferdselsprosjekter i regionen, søker virksomheten om en økning av denne til en årlig øvre begrensning på 500 000 tonn. Det søkes i tillegg om en økning i totalrammen fra 850 000 tonn til 2 400 000 tonn for hele det utvidete prosjekterte areal. Deponiarealet er planlagt lengre nord enn det som tidligere er prosjektert. Virksomheten har fått rammetillatelse fra Hamar kommune for videre byggetrinn og utvidelse av deponiet mot nord.

Ferdige oppfylte faser av deponiet vil tettes og lukkes fortløpende, slik at areal som utsettes for sigevannsdannelse ikke øker i takt med utvidelsen. Søknaden omfatter derfor ikke økte utslipp fra deponiet. Miljøkonsekvensene knyttet til anlegget er vurdert av virksomheten til å være uendret, som følge av økte rammer. Det opplyses likevel om at trafikkbelastningen i perioder vil øke.

Søknaden med vedlegg finnes som relaterte dokumenter til denne siden. Vedlegg 3 til søknaden er unntatt offentlighet, da dette gjelder tekniske innretninger som vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd punkt 2.

Saken er lagt ut til offentlig gjennomsyn hos Løten og Hamar kommune fram til 10.09.2018.

Uttalelser til søknaden oversendes Fylkesmannen via skjemaet på denne nettsiden, e-post til fmhepost@fylkesmannen.no eller post til Postboks 4034, 2306 Hamar.

Se nærmere på området det gjelder i det interaktive kartet nedenfor (klikk på utvidknappen øverst til høyre i kartbildet):