Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forslag til utvidelse av Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal

Høringsfrist:
4. februar 2018 23.00

Fylkesmannen sender forslag om utvidelse av Eldåa naturreservat på høring. Området ligger i Stor-Elvdal kommune, og papirutgave av verneforslaget finnes på kommunehuset.

Publisert 06.12.2017

Skogvern etter naturmangfoldloven skal sikre et økologisk representativt og sammenhengende nettverk av viktige leveområder for naturmangfoldet i norske skogøkosystem. I Meld. St. nr. 14 (2015-2016) fremgår det at Regjeringen ønsker å øke det frivillige skogvernet i Norge og påpeker spesielt at «i de store lavtliggende skogområdene på Østlandet er det mangel på skogvern. Her vil det være viktig å etablere nye naturreservater, også større verneområder, og det vil være nødvendig å verne skog som på sikt kan utvikle viktige naturkvaliteter». Den 23. mai 2016 vedtok Stortinget at 10 prosent av skogarealet i Norge skal vernes.

Frivillig vern av skog innebærer at skogeiere tilbyr staten vern av sin skog. Miljøvernmyndighetene sørger for at det blir gjennomført naturfaglige registreringer for å kartlegge eventuelle verneverdier og vurderer om de tilbudte områdene er av nasjonal eller regional verneinteresse. Dersom dette er tilfelle, gjennomføres det forhandlinger med grunneierne om avgrensning av et eventuelt verneområde, om forskrifter som skal gjelde for verneområdet og om økonomisk erstatning for et eventuelt vern. Dersom grunneierne og staten kommer frem til en avtale om dette, vil et verneforslag for området gjennomgå vanlig saksbehandling i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser.

Det foreslås en utvidelse av:

Eksisterende Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 38 000 dekar

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med bestemt type natur i form av ei bekkekløft og store forekomster av gammel skog med preg av urskog, og skog med naturlig dynamikk, i tillegg til de ulike typer kravfulle og sjeldne plante-, lav- og sopparter som finnes i området.

Det er et mål å beholde verneverdiene i mest mulig naturlig og urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Høringsbrevet og en områdebeskrivelse for området finner du under vedlagte lenker. Der finner du også et forslag til forskrift og verneområdeavgrensning.

Fristen for å komme med uttalelse til verneforslaget er 4. februar 2018. Du kan sende inn din høringsuttalelse ved å bruke skjemaet under (inklusive opplasting av vedleggsfiler), vår e-postadresse eller vår postadresse Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar.