Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vergemål

Oppdatert 10.05.2022

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer

  


Publisert 15.06.2018

Presentasjoner fra kurs for faste verger

Fylkesmannen i Finnmark holdt fastvergekurs i Karasjok 6.-7. juni 2018. Tema for kurset var "Retten til å bestemme selv". Du finner presentasjonene fra kurset som vedlegg. 


Publisert 22.03.2018

Alternativer til vergemål: legalfullmakt og fremtidsfullmakt

Vi kan alle komme i en situasjon der vi ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser fullt ut. Skulle dette ramme deg, kan Fylkesmannen oppnevne en verge som kan hjelpe deg. Vergemålsloven gir deg imidlertid også andre alternativer som du bør kjenne til. 


Publisert 19.10.2017

Vergen må selv endre vergehavers adresse i folkeregisteret

Hvis du som verge, skal få tilsendt vergehavers post, må du selv informere folkeregisteret om dette.


Publisert 28.09.2017 av Administrator

Vil du bli verge i Hammerfest?

Det er behov for nye verger i Finnmark og særlig i  Hammerfest.

Ring Anna på 78 95 03 75 eller May-Britt på 78 95 03 26 for en uforpliktende prat.


Publisert 13.09.2016 av Administrator

Presentasjoner fra fastvergekurs

Her finner du presentasjonene fra fastvergekurset i Alta 31. august - 1. september.


Publisert 13.09.2016 av Administrator

5 ofte stilte spørsmål

Her får du svar på noen av de mest stilte spørsmål


Publisert 23.04.2015 av Administrator

Vergeregnskap - fradrag for vergegodtgjøring

Husk at vergegodtgjørelse som person med vergemål dekker skal føres som fradrag!


Publisert 21.08.2014

Søk om å bli verge i Finnmark

Her kan du melde din interesse for å bli verge i Finnmark. Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.


Publisert 01.05.2014

Bytte bank?

Flere av de mest brukte bankene har satt ned renten, og for mange kan det derfor være lønnsomt å bytte bank.


Publisert 18.02.2014 av Administrator

Brev om regnskapsplikt og godtgjøring

Brevet inneholder orientering om regnskapsplikt, godtgjøring og litt informasjon om verktøy for vergen.