Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret for 2019

Søknadsfrist:
1. februar 2019 23.59
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Arbeids -og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunen i Nav -kontorene i Finnmark og Troms
Rapporteringsfrist:
1. februar 2020 23.00

Formålet med tilskuddsordninga er å stimulere til å utvikle sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven.

Publisert 18.12.2018

Det overordnete målet er et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.  Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. Tjenestene skal utformes slik at brukere kan få en mulighet å nyttiggjøre sin arbeidsevne, slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytningen i arbeidslivet over tid. Tjenestene skal utvikles i tett samarbeid med bruker både på individ- og systemnivå.

Vi oppfordrer Nav-kontorene til interkommunalt samarbeid.

For fullstendig kunngjøringstekst, regelverk, søknadskjema med mer, se vedlagte dokumenter eller på www.nav.nonettsida.

Søknadsfrist:
1. februar 2019 23.59
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Arbeids -og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunen i Nav -kontorene i Finnmark og Troms
Rapporteringsfrist:
1. februar 2020 23.00