Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd

Søknadsfrist:
10. februar 2019 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner

Lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og skal bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkravet.

Publisert 03.12.2018

Søke eller rapportere på tilskudd

Søker skal benytte fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning  Søknad og rapportering , som sendes deres Fylkesmann innen 10. februar 2019.

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Det har vært en sterk økning i antall psykologer de siste årene. Samtidig er det fortsatt mange kommuner som oppgir at de ikke har psykologkompetanse. 

I 2019 er bevilgningen styrket med 50 mill. kr og det legges dermed til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. 2019 er siste året kommunene har mulighet til å søke om tilskudd. Fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.

Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd har høyest prioritet.

Kommuner som søker om å benytte psykologen i rusarbeid og/eller inn mot gruppen eldre 65 år+ har høy prioritet.

Mål for ordningen

Styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Delmål:

Bidra til forsterket rekruttering av psykologer og at kommunene ut fra lokale hensyn benytter kompetansen:

 • i større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet
 •  i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø
 • til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper, herunder også utredning og diagnostisering
 • til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester.
  • Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring.
  • Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen.
  • Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring

Kriterier for måloppnåelse

Hvilke målgruppe(r) og aldersgruppe(r) arbeider psykologen inn mot?

 • I hvilken grad er psykologens arbeidsoppgaver omfattet av:
  • system- og samfunnsrettet arbeid
  • veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen
  • helsefremmende og forebyggende arbeid
  • behandling og oppfølging, herunder også utredning og diagnostisering
 • Hvilke(n) form(er) for forpliktende tverrfaglig samarbeid inngår psykologen i, eksempelvis tverrfaglig team og/eller flerfaglig felleskap/samlokalisering?
 • Hvordan ivaretas brukermedvirkning på individ- og systemnivå i psykologens arbeid?

Tildelingskriterier

Det gis tilskudd til:

• lønn til psykologstillinger (kr 400 000 pr 100 % stilling)

Kommunen kan i tillegg gis inntil kr 10 000 pr psykologstilling øremerket spesifikke kompetanseutviklingstiltak i regi av Fylkesmannen og kompetansesentrene innen fagfeltene rus og psykisk helse, vold - og traume

Kommunene kan benytte psykologen i arbeidet med bedre gjennomføring i videregående opplæring. Det kan eksempelvis skje ved å opprette tverrfaglige team på skolen med eksempelvis øvrige kommunale tjenester, PPT, NAV-veileder, skolens rådgivere og andre relevante aktører.

Forutsetninger for tildeling:

• psykologstillingen skal være forankret i helse- og omsorgstjenesten, herunder lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

• psykologtilbudet skal være lett tilgjengelig, gratis og uten henvisning – lavterskeltilbud (gjelder kun i de tilfeller hvor psykologen skal arbeide klinisk)

• kommunen skal dokumentere egenfinansiering av lønnsutgifter som overstiger tilskuddsbeløpet

I søknadsbehandlingen vil det bli lagt vekt på hvordan kommunen sannsynliggjør at psykologtilbudet kan bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen.

Prioriteringer:

 • kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd til formålet

 

Beregningsregler:

 • for psykolog i 100 % stilling gis det et lønnstilskudd på kr 400 000 pr budsjettår. Tilskuddsbeløpet reduseres tilsvarende ut fra den stillingsprosent det søkes om.
 • tilskuddet gis for 12 måneder fra den måneden psykologen er rekruttert.

 

Tilskuddet til den enkelte kommune innvilges for ett (1) år om gangen inntil lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft, med forbehold om Stortingets årlige behandling av statsbudsjettet.

Søknadens form og innhold

Søkere skal benytte elektronisk søknads- og rapporteringssystem som følger i denne kunngjøringen. Se lenke over, og vedlagte skjema for økonomirapportering.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Fylkesmannen
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Fylkesmannen
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I brev fra Fylkesmannen

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Tildeling 2018

Midlene ble fordelt på om lag 550 psykologstillinger i 311 kommuner/bydeler.  

Søknadsfrist:
10. februar 2019 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner