Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppgaver og ansvar

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.

Fylkesmannen eller fylkesmannsembetet brukes som navn på selve forvaltningsorganet med sine ansatte og fylkesmann er embetstittel for den som er satt til å lede embetet. Ingvild Aleksandersen er konstituert i det midlertidige embetet som fylkesmann i Finnmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Fylkesmannen er formelt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men utfører forvaltningsoppgaver på vegne av en rekke departementer og sentrale myndighetsorganer.

Fylkesmannen har ansvar for en rekke forvaltningsoppgaver knyttet til enkeltpersoner og de 19 kommunene i Finnmark.

Vår visjon

Visjonen "Vi bryr oss om Finnmark" er et samlende mål for Fylkesmannen i Finnmark.

Vårt verdigrunnlag

Verdigrunnlaget som vi søker å virkeliggjøre gjennom vår aktivitet, og som vi ønsker å måle vårt arbeid og handlinger ut fra er:

Kvalitet
Som regionalt forvaltningsorgan har Fylkesmannen som mål å gjøre det best mulig for innbyggerne i Finnmark. Fylkesmannens arbeid skal bygge både på faglig kompetanse og innsikt om det å bo i Finnmark.
Imøtekommenhet Fylkesmannen skal være åpen og tilgjengelig for alle, og møte alle med respekt. Å vise imøtekommenhet betyr at vi ser på alle sider av en sak.
Kreativitet Fylkesmannen skal i sin virksomhet være kreativ og søke gode løsninger for Finnmark. Videre skal Fylkesmannen vise engasjement og gjennom samhandling og samarbeid skape forutsetninger for god utvikling i fylket.
Klarhet Fylkesmannen skal være tydelig, korrekt og vennlig i sin kommunikasjon.


Saksbehandling

Alle saker som kommer til Fylkesmannen skal behandles og avgjøres uten ugrunnet opphold. Saksbehandlingstiden varierer fra sak til sak. Hvis vi må hente inn flere opplysninger for å kunne behandle saken, regnes saksbehandlingstiden fra det tidspunktet alle opplysninger er kommet inn.

Saksbehandlingstid

På enkelte saksområder forplikter vi oss på saksbehandlingstid. Spør din saksbehandler hva denne er.

Innsynsrett

Hvis du er part i en sak har du som hovedregel rett til å gjøre deg kjent med sa­kens dokumenter. Alle kan bestille dokumenter gjennom eInnsyn (Offentlig Elektronisk Postjournal). Innsyn gis hvis ikke det finnes tungtveiende grunner til det motsatte. Spørsmål om innsyn kan rettes til saksbehandler.

Klagerett

Enkeltvedtak som Fylkesmannen har fattet som førsteinstans, kan klages på. Hvis Fylkesmannen har fattet vedtaket i egenskap av klageinstans, er vedtaket endelig. Vi opplyser om klageadgang i hver enkelt sak.