Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Reindriftsavdelinga

Fylkesmannen skal bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken. Vi skal kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, fastsette beitetider for de ulike årstidsbeitene dersom dette er nødvendig for vern av årstidsbeitene og gi uttalelser og være innsigelsesmyndighet i saker etter plan- og bygningsloven.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, med en ansvarlig leder.

Den enkelte reindriftsutøvers eierskap til reinen er befestet gjennom individuelle reinmerker. All rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom reindriftens næringsorganisasjon Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen. 

Fylkesmannen har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette her.

Kontaktpersoner

Lenker

Reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha
Reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha