Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøvernavdelinga

”Vi forvalter Finnmarks miljø på vegne av kommende generasjoner”

”Mii hálddašit Finnmárkku birrasa boahtte buolvvaid beales”

Bente Christiansen, miljøvernsjef/birasgáhttenhoavda 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vi har oppdrag innen motorferdsel, rovvilt, verneområder, avfall og gjenvinning, fisk, friluftsliv og naturforvaltning - for å nevne noe. Vi lager forvaltningsplaner, behandler søknader om utslippstillatelse og passer på at farlig avfall lagres forsvarlig.

Vi samler inn ny kunnskap om naturmangfoldet og veileder kommunene i naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven.

Vi jobber for bevaring av truede arter og mot at fremmede arter skal få fotfeste i Finnmark.

Miljøvernavdelingen bidrar til at antallet rovdyr holdes innenfor den grensen Regjeringen har satt. Vi setter også i verk forebyggende tiltak for at de rovdyrene vi har skal skape minst mulig problemer for reindriften og sauenæringen.

Vi sørger for at kommunene tar miljøhensyn i arealforvaltningen. Vi gir innspill til nye arealplaner og kan komme med innsigelser hvis de er i strid med de nasjonale målsetningene.

I Finnmark har vi fem nasjonalparker. Fire av disse har egne styrer; Stabbursdalen, Seiland, Varangerhalvøya og Pasvik. Inntil videre er det Fylkesmannen som har ansvaret for Øvre Anárjohka nasjonalpark. Vi har også ansvaret for mindre verneområder.

Miljøverndirektør Bente Christiansen (foto: Susanne Hætta)
Miljøverndirektør Bente Christiansen (foto: Susanne Hætta)