Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruksavdelinga

”Vår andel dyrkbar jord blir liten i verdenssammenheng, men kan bli avgjørende for oss som bor her. Vi må ta vår del av ansvaret for matproduksjonen i et uforutsigbart verdenssamfunn”

”Min gilvojuvvon eatnamiid oassi ii leat viiddis, go buohtastahttit olles máilmmiin, muhto dat sáhttá gádjut min, dán guovllu ássiid, birgejumi. Mii fertet váldit oassámet borramušbuvttadeami ovddasvástádusas dán einnostahtekeahtes máilmmiservodagas”

Torhild Gjølme, landbruksdirektør/eanandoallohoavda

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vi jobber for å opprettholde og utvikle et aktivt landbruk og skape ny giv i landbruksnæringen i Finnmark. Vi ønsker flere bønder i primærlandbruket og jobber mot dette målet gjennom å satse på ungdom, rekruttering og omdømme.

Landbruk inkluderer jordbruk, skogbruk, hagebruk og husdyrbruk. Vi jobber med alle disse delene av landbruket. Gjennom ulike tilskuddsordninger, kan vi stimulere til utvikling, bosetting og arbeidsplasser i tilknytning til landbruket.

Bygdeutviklingsmidlene er et eksempel på dette. Vi kan gi tilskudd til gode utviklingstiltak i bygdene, for eksempel studieturer og kurs.

Produksjonstilskudd er den største ordningen vi har. Det er en viktig ordning som bidrar til at vi kan produsere mat i Finnmark og holde kulturlandskapet ved like.

Når kommunene lager arealplaner for hvordan kommunens areal skal utnyttes, vurderer Fylkesmannens landbruksavdeling om og hvordan planene vil påvirke jordbruk og skog­bruk, husdyrbruk og kulturlandskap. Dette gjør vi for å sikre at det lille vi har av jordbruksjord bevares og kan brukes av kommende generasjoner.

Kontaktpersoner

Landbruksdirektør Torhild Gjølme (foto: Susanne Hætta)
Landbruksdirektør Torhild Gjølme (foto: Susanne Hætta)