Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Om Fylkesmannen

Vi bryr oss om Finnmark!

Fylkesmannen i Finnmark har omtrent 120 ansatte fordelt på seks avdelinger og fire staber. Vi jobber for at Finnmark skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine oppfylt slik Stortinget og Regjeringen har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage, skole og helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet og ar­beider for landbrukets framtid.

Vi utfører våre oppgaver ogjennom å fokusere på kvalitet, imøte­kommenhet, kreativitet og klarhet.

Fylkesmannen i Finnmark skal gi råd og veiledning

Vi skal gi råd og veiledning på områ­dene kommunal planlegging og økonomi, miljø, landbruk, helse- og sosialtjenester, utdanning og beredskap.

Fylkesmannen i Finnmark skal samordne og forenkle

I Norges nordligste og største fylke skal vi bidra til at avstanden mellom sentrale myndigheter og kommuner blir mindre. Vi skal sørge for god kontakt og kommunikasjon mellom de ulike statlige virksomhetene i Finnmark.

Fylkesmannen i Finnmark skal ivareta rettssikkerhet

Vi er klageinstans for kommunale ved­tak og en del andre vedtak innenfor flere fagfelt. Vi har innsigelsesrett til kommunale planer og er meklingsinstans i for eksempel plansaker. Vi fører tilsyn med at lovverket blir fulgt opp i en rekke private og offentlige virksomheter. Vi er din garanti for rettsikkerhet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012