Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

 

 


Publisert 23.02.2018

Uttak av mink på Hjelmsøya

Det vil bli tatt ut mink (Neovison vison) på Hjelmsøya i Måsøy kommune i løpet av våren og sommeren 2018.


Publisert 21.09.2017

Strandryddedag i Slettnes naturreservat

Skoleelever har også i år plukket søppel i Slettnes naturreservat i Gamvik Kommune, ytterst på Nordkinnhalvøya. Har de samlet inn mer søppel i år enn i fjor?  Da ble plukket 1,42 tonn søppel i reservatet! 


Publisert 04.09.2017

Ringmerking i Finnmark

Fugler i flere verneområder i Finnmark blir nå ringmerket. Vi gleder oss til å få spennende og nye oppdagelser fra alle ringmerkingsprosjektene. 


Publisert 29.05.2017

Droner i verneområder

Mange ønsker å bruke dronen til å ta bilder og filme den flotte naturen her i Finnmark, også inne i verneområder. Men er det lov?


Publisert 22.11.2016

Søppelaksjon i Slettnes naturreservat

Statens Naturoppsyn arrangerte i samarbeid med Gamvik Museum og Fylkesmannen i Finnmark søppelaksjon i Slettnes naturreservat den 19. september. Det ble samlet tilsammen 1,42 tonn søppel.


Publisert 21.10.2016

Forvaltningsplan for Tanamunningen naturreservat

Tanamunningen naturreservat ble opprettet 20. desember 1991. Formålet med vernet er blant annet å bevare ett viktig våtmarksområdet med tilhørende vegetasjon, fugleliv og dyreliv. For å få en mer kunnskapsbasert og forutsigbar forvaltning er det laget en forvaltningsplan for området.


Publisert 19.09.2016

Strandryddedagen i Persfjorden

Onsdag 14. september 2016 var elver fra Russland, Finland og Norge i Persfjorden i Vardø kommune og plukket søppel i fjæra. 


Publisert 11.05.2016

Grenseendring for Komagværstranda naturreservat

Miljødirektoratet har vedtatt en mindre grenseendring for Komagværstranda naturreservat. Fylkesmannen har nå sendt brev til berørte parter med kunngjøring av endringen. De som er interessert kan lese mer om saken i dokumentene som ligger i denne artikkelen.   


Publisert 17.03.2016

Endring av verneforskriften for Hornøya og Reinøya naturreservat

Verneforskriften for Hornøya og Reinøya naturreservat i Vardø kommune har vært i gjennom en revisjon og er nå endret på enkelte punkter. Den viktigste endringen innebærer at ferdselsforbudet på øyene vil gjelde fra og med 1. mars i stedet for 1. mai. Endringen trer imidlertid ikke i kraft før 1. april 2016.


Publisert 03.02.2015

Forvaltningsplan for Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat

Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat i Berlevåg kommune ble vernet i 1983 som en del av verneplanen for fuglefjell i Finnmark. Formålet med vernet er å ta vare på viktige hekkeområder for sjøfugl med tilhørende plantesamfunn og annet dyreliv. For å få en mer kunnskapsbasert og forutsigbar forvaltning er det laget en forvaltningsplan for området.