Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Midlertidig stenging av barmarksløype 9 i Porsanger kommune

Fylkesmannen stenger barmarksløype 9 Časkil-Suoidnejávri for motorferdsel fra og med 14. september til og med 7. oktober 2018. Dette etter anmodning fra reinbeitedistrikt 14A. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.09.2018

Reinbeitedistrikt 14A har anmodet Fylkesamnnen om å stenge løype 9 i Porsanger, Časkil-Suoidnejávri, fra 14. september til 7. oktober 2018 grunnet slakting og merking i gjerdet.

Reinbeitedistriktet vil ha løypa gjennom gjerdet stengt fordi porter blir stående åpne.

Fylkesmannen har med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselsloven, stengt barmarksløypa. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. Reinbeitedistriktet skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over.