Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Motorferdsel

Oppdatert 03.01.2023

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Kommunen kan dessuten legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer


Publisert 12.09.2018

Midlertidig stenging av barmarksløype 9 i Porsanger kommune

Fylkesmannen stenger barmarksløype 9 Časkil-Suoidnejávri for motorferdsel fra og med 14. september til og med 7. oktober 2018. Dette etter anmodning fra reinbeitedistrikt 14A. 


Publisert 10.04.2018

Digital søknadsskjema for forlenget åpning av skuterløyper etter 4. mai

Det er nå kommet en digital løsning for å levere søknad om forlenget åpning av skuterløyper etter 4. mai. Søknadsfristen er 23. april 2018.


Publisert 05.04.2018

Anmodning om stenging av løyper/områder for motorferdsel

Hjemmelsgrunnlaget for at Fylkesmannen kan fastsette forbud mot motorisert ferdsel i utmark er gitt i nasjonal forskrift til motorferdselloven § 9 når «det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta.


Publisert 13.10.2017

Vadsø kommune må behandle skuterløype 13 Viinikka på nytt

Fylkesmannen i Troms har opphevet Vadsø kommunes vedtak. Vadsø kommunestyre må ta skuterløype 13 opp til ny behandling. Fylkesmannen i Troms mener kommunestyrets begrunnelse for opprettelsen av traseen er mangelfull.


Publisert 11.08.2017

Vær varsom i barmarksløypene

Vi har fått meldinger fra publikum om at det fortsatt er svært vått i terrenget i Finnmark. Dette skyldes mye nedbør og sen snøsmelting i noen områder. Barmarkskjøring kan dermed gi store skader. Vi oppfordrer derfor sterkt alle som ferdes i barmarksløypene om å ta et selvstendig ansvar for å vurdere forholdene og ikke bidra til ytterligere skader i terrenget.


Publisert 11.07.2017

Midlertidig stenging av barmarksløyper

Barmarksløypene i Finnmark er åpne for kjøring fra og med 1. juli, men mye snø og sein smelting gjør at store deler av løypene enten er snødekket eller svært vasstrukne. Flere kommuner ønsker at løypene stenges inntil videre. Fylkesmannen behandler henvendelsene fortløpende, vedtakene finner du her. 


Publisert 19.06.2017

Øvelser med motorisert kjøretøy i verneområder

I en del verneforskrifter et det gitt unntak fra forbud mot motorisert ferdsel 


Publisert 21.02.2017

Svar på anmodning om oppsettende virkning

Miljødirektoratet har svart på Fylkesmannens anmodning om oppsettende virkning for vedtak om snøscooterløype i Vadsø. Miljødirektoratet mener at klageinstansen bør behandle spørsmål om oppsettende virkning. I sitt brev sier direktoratet også noe om terskelen for å gi oppsettende virkning i tilfeller som dette. På bakgrunn av dette vil ikke Fylkesmannen fremme begjæring om oppsettende virkning for klageinstansen, men avventer klageinstansens behandling av klagen. 


Publisert 19.10.2015

Snøskuter på åpent vann omfattes av vannscooterforskriften

Fylkesmannen har registret at det er stilt spørsmål ved hvorfor bruk av snøskuter på åpent vann skal behandles etter det samme regelverket som en vannscooter. Vi har nå sendt et brev til kommunene der vi redegjør for lovverket for bruk av snøskuter på åpent vann. 


Publisert 05.02.2013

Snøskuterløyper og barmarksløyper i Finnmark - kart og GPS

Her finner du oppdatert løypekart for snøskuterløyper og barmarksløyper i Finnmark. Løypekartene kan lastes ned til GPS.