Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Har du et arktisk landbruksprosjekt i Nord-Norge, kan du søke penger til utvikling innen 20. september. I år skal pengene gå til prosjekter om mat og reiseliv, potet, grønt og bær eller tang og tare.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.08.2018

Fylkesmennene i Nord-Norge har for 2018 fått tildelt 2 millioner kroner til satsing på arktisk landbruk i de tre nordligste fylkene. Disse midlene skal brukes til å bygge videre på det arbeidet som er gjort med å sikre at regionale muligheter i arktisk landbruk utnyttes og videreutvikles.

I år skal pengene gå til større, landsdelsdekkende prosjekter innenfor disse satsingsområdene:

  • mat og reiseliv
  • potet, grønt og bær
  • tang og tare

Vi støtter kun nordnorske prosjekter. Det betyr at prosjektene skal gjennomføres i Nord-Norge og ha en nordnorsk part. Søknaden skal være fra den nordnorske parten i prosjektet.

Det kan gis tilskudd med inntil 75% av godkjente kostnader i prosjektet. Prosjekter der arktiske midler kan bidra til å løse ut andre virkemidler og ressurser vil bli prioritert.

Det gis ikke tilskudd til bedriftsrettede prosjekter. Enkeltbedrifter som ønsker å utvikle sin bedrift kan ta kontakt med Innovasjon Norge for informasjon om muligheter for støtte.

Mer informasjon om tidligere satsing på utvikling av det arktiske landbruket finner du på våre nettsider.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss som jobber med arktisk landbruk i Finnmark. Kontakinformasjon finner du her på siden. 

Søk innen 20. september!

Rammer og prioriteringer for 2018

Mat og reiseliv

Det er en enorm vekst i reiselivet i nord. Mat fra nordnorske ressurser kan bidra til å øke opplevelsen for turistene. Det har lenge vært jobbet med ei felles satsing for reiseliv, landbruk, sjømat og reindrift i nord med målsetning å gjøre Nord-Norge internasjonalt kjent som mat- og reiselivsdestinasjon. Det er gjennomført et forprosjekt om dette i regi av Innovasjon Norge som var ferdigstilt i 2017.

Det kan gis støtte til et prosjekt som bygger på det omtalte forprosjektet og som vil bidra til å gjøre Nord-Norge til en internasjonalt kjent mat- og reiselivsdestinasjon.

Potet, grønt og bær

Potet, grønt og bær er produksjoner med særlig potensiale for økt produksjon i nord og ikke minst der det går an å fokusere på arktisk kvalitet. For å utnytte dette potensialet er det viktig å rekruttere flere produsenter og øke kunnskapen om produksjonene både hos produsenter, rådgivingsapparat og i forvaltninga.  

Ei samla landbruksnæring i Nord-Norge med forvaltning, rådgiving og forskning har i 2018 tatt et initiativ for økt og koordinert satsing på potet, grønt og bær fra Nord-Norge. Det kan gis støtte til et prosjekt som bygger på dette initiativet og som vil bidra til økt kunnskap om og produksjon og omsetning av potet, grønt og bær i Nord-Norge.

Tang og tare – en mulig kilde til fôr, gjødsel og jordforbedring

Makroalger, bedre kjent som tang og tare, er en mangfoldig råvare som har potensiale for bruk i landbruket både som fôr, gjødsel og til jordforbedring.

Nord-Norge har en lang kystlinje der tang og tare kan høstes og dyrkes og sanking og bruk har lange tradisjoner i kystbefolkningen. I dag blir denne ressursen lite brukt. Med det stadig økte fokuset på bærekraftig produksjon og bruk av lokale råvarer, er det aktuelt å se nærmere på muligheten for utnyttelse av tang og tare i nordnorsk landbruksproduksjon.

Det jobbes med dette temaet både lokalt og nasjonalt, men det er foreløpig lite som er tatt i bruk i det nordnorske landbruket. Vi ønsker å støtte et forprosjekt/utredningsprosjekt som sammenstiller tilgjengelig kunnskap og vurderer muligheten for å bruke tang og tare som bærekraftig dyrefôr og som gjødsel og jordforbedringsmiddel i det nordnorske landbruket.